Vrå kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vrå kirke

Vrå kirke

Børglum hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over hulkantsokkel. Den retkantede norddør er stadig i brug. Syddøren er forsvundet, men en trædesten ud for skibets sydmur markerer placeringen af syddøren, i våbenhusets østmur sidder et par søjlestumper, som kan stamme fra syddørens portal. I skibets nordmur ses et tilmuret romansk vindue med en tilhugget overligger. I skibets nordmur ses en kvader med en indhugget trekant, muligvis stenhuggerens signatur. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Kirken blev restaureret i 1929, under restaureringsarbejdet fandt man under tårnet en mandsgrav fra de første århundreder efter Kristi fødsel, formodentlig en hedensk grav.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Vrå kirke

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Korhvælv østkappe (1)

Korhvælv østkappe (2)

Korhvælv nordkappe

Korhvælv sydkappe (1)

Korhvælv sydkappe (2)

Korhvælv vestkappe (1)

Korhvælv vestkappe (2)

Korhvælv vestkappe (3)

Skibets nordvæg (1)

Skibets nordvæg (2)

Skibets nordvæg (3)

Skibets nordvæg (4)

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. Alterbordet af granitkvadre med helgengrav stammer formodentlig fra romansk tid. Altertavlens rammeværk er fra 1670, i rammen er indsat et relief fra slutningen af 1400-tallet, relieffet fremstiller Gravlæggelsen, i baggrunden ses Via Dolorosa (:Smertens vej) med de 14 stationer fra Passionen, i hovedgruppen ses Jomfru Maria, Maria Magdalene med salvekrukke, Veronika med svededugen og Johannes. I den saksiske by Plauen findes et trærelief, som er udført af samme mester, man mener at kunne se en vis påvirkning fra Alsace i Frankrig. Tavlens malerier er udført af M.C.Thrane i 1722. Prædikestolen fra 1618 bærer våben for Mads Mikkelsen Tornekrans og Ida Bjørnsdatter, den blev oprindelig udført til Store Ajstrup kirke ved Nibe og kom til Vrå i slutningen af 1700-tallet, prædikestolens våben har derfor ikke forbindelse til Vrå. I kirken ses et sengotisk korbuekrucifiks. På skibets sydvæg er ophængt et epitafium over Jørgen Jensen Berg og hustru samt over præstefamilien Rafn.

I korets hvælv og på skibets nordvæg ses kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet. De blev afdækket af E. Rothe i 1904 og tillægges Sæby-værkstedet. I korhvælvet ses Dommedag i østkappen, i nordkappen ses Himmelborgen og i sydkappen Helvedet, i vestkappen ses en scene fra Ars Moriendi (:Kunsten at dø), som svarer til et motiv i Vor Frue kirke i Sæby, i sviklerne ses vegetativ udsmykning.

I østkappen ses den tronende Kristus, fra hans mund udgår Nådens lilje og Straffens sværd, mod nord knæler Maria, der fremviser sit bryst som symbol på den medlidenhed, hun beder Kristus om at vise menneskeheden, i Marias tekstbånd står "Du salige, forbarm dig over os", mod syd knæler Johannes Døberen, i hans tekstbånd står "Skån, Herre, dit folk for straffen", nederst ses døde stå op af gravene. Ved Himmelborgen står Peter og siger "Kom kæreste brødre" Himmelborgen er en lukket fæstning. I helvedsscenen mod syd peger en nøgen biskop mod en nøgen kvinde med koneklæde ved hans side, de jages af en djævel med pigkølle, en basunblæsende djævel kaster en mand ind i helvedgabet, hvor gejstlige råber "Ve, ve os, fordi vi er i Helvede." Den nøgne kvinde er sikkert biskoppens elskerinde (bispedejen), han peger på hende som Adam peger på Eva for at sige, det er hendes skyld.

I vestkappen ses en scene fra Ars Moriendi (:kunsten at dø). I slutningen af 1400-tallet udgav man et skrift med gode råd om, hvorledes man skulle forholde sig til døden, og hvorledes man skulle opføre sig på dødslejet. I Vrå kirke ser man et billede med en mand på dødslejet. En engel og en djævel slås om sjælen, det ser ud til at englen vinder. En vågekone står med en kærte. Konen hygger sig med en ung mand, der har hænderne dybt nede i pengekassen, en mand skænker vin. Teksten siger: "Bryd dig ikke om, at han er død, vi har guld så rød." I Sæby er det djævlen, som vinder kampen om sjælen.

Tryk på de nedenstående links og læs mere om Ars Moriendi.

Ars Moriendi (1)

Ars Moriendi (2)

Ars Moriendi (3)

På skibets nordvæg ses otte medaljoner med motiver fra Passionen, forlægget har formodentlig været Biblia Pauperum. Mellem medaljonerne ses en lutspillende gris, djævlens perverse repræsentant akkompagnerer lidelserne, motivet stammer muligvis fra middelalderlige marginillustrationer. Teksten under nordvæggens billeder er en af bønnerne fra den katolske messe: IN DIE IUDICII AD DEXTERAM TUAM NOS AUDIRE MEREMUR (:at vi på dommens dag må fortjene ved din højre hånd at høre: Kom I velsignede).

Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Gruppe A og A1 med rund fod.