Volsted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Volsted kirke

Volsted kirke

Fleskum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Vendsyssel, Himmerland og Læsø. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. I korets sydmur ses et romansk vindue. Våbenhuset er fra 1873. I våbenhuset er indsat portalkvadre, dels om syddøren, dels i østmuren. På de høje karmsten er der relieffer af Syndefaldet og en biskop, derover er indsat kvadre med korslam og et vildsvin, på overliggeren ses en løve. På de tre kvadre i østmuren og vestmuren ses fugl, ræv forfulgt af hund og et par helgener med glorificerede hoveder vendt mod hinanden, på endefladerne ses tekst. Portalen tillægges Mester Goti, som også har arbejdet i Gjøl kirke.

Sydportalen og de øvrige reliefsten stammer formodentlig fra kirkens syd og nordportal. Da man opførte våbenhuset samlede man de enkelte dele til våbenhusets sydportal samt indsatte resten i våbenhusets mur. Stenene var dog allerede tidligere blevet omsat og sat forkert sammen, man har derfor ingen formodning om den rette sammensætning. Den nuværende overligger med løve er formodentlig en karmsten, stenen med de to modvendte helgener er formodentlig en overligger. De to hjørnesten har formodentlig siddet øverst i en portal med teksten vendt ind mod åbningen. På stenen med hund efter ræv i østmuren står GOT(I) EDEFECIT (Gote byggede) TOVA. På Gjøl kirkes portal står MESTER GØTI ved billedet af en stenhugger. De to indskrifter er forskellige, i Volsted er den på latin, i Gjøl er den på dansk. Men portalerne har mange ligheder, og man anser det derfor sandsynligt, at de er udført af samme værksted. TOVA er et kvindenavn og kunne være bygherren. Øverst i det indre af den østre karmsten står GOTI HELENA OSGUN, på fuglekvadren står BIARCO F. Det kunne være navne på andre stenhuggere eller bygherrer, nogle har foreslået man skulle læse disse to tekster i sammenhæng, F kunne stå for FECIT (gjorde).

Våbenhus med portal

Portal med Syndefaldet

Korbue og triumfvæg med kalkmaleri

Skibets har fladt bjælkeloft, koret har sengotisk krydshvælv. Den runde korbue er bevaret med skråkantede kragsten. Altertavlen er fra o.1635, maleriet er udført af Rud Petersen i 1954. Prædikestolen har sengotisk karakter og minder om prædikestolen i Frejlev. På triumfvæggen har man afdækket et kalkmaleri i 1976.

Den romanske granitfont har glat kumme og terningkapitæl fod.