Vestervang kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vestervang kirke

Vestervang kirke

Helsingør domprovsti, Helsingør stift. Nordsjælland. Kirken er opført i 1966 ved arkitekt Holger Jensen. Kirken består af to pyramider over kirkerummet omgivet af ret lave bygninger, som indeholder menighedslokalerne. Oprindelig havde Holger Jensen kun tegnet Ún pyramide, men da man ønskede et større orgel blev den anden pyramide tilføjet, idet orglets store piber ville fylde en stor del af kirkerummet p.gr.a. de store piber. Den øverste del af den oprindelige pyramide udgør klokketårnet. Pyramiden er inspireret af sømærkerne langs de danske kyster, så kirken bliver et åndeligt sømærke i landskabet.

Grunden var en del af Montebello Park og blev skænket til sognet af Helsingør Magistrat i 1958. Montebello Park var en del af Kronborg Ladegård, som var avlsgård 1666-1794 og kom i privateje 1794-1840. Kronborg Ladegård blev bygget af lensmanden på Kronborg, baron Eiler Holck (1627-96), Ladegården var beregnet til at modtage kongen, når han var på jagt i Kronborgs omegn. Eiler Holck var af en gammel sønderjysk adelsslægt fra 1400-tallet, Ditlev Holck (1556-1633) havde tidligere været lensmand på Kronborg. Eiler Holck var Kronborgs kommandant på Fyn, hvor han grundlagde baroniet Holckenhavn ved Nyborg. Montebello var en privatejet lystgård 1841-1915. I 1915 blev Montebello købt af et aktieselskab på initiativ af dr.med. Erik Faber, som omdannede lystgården til en kuranstalt. Erik Faber var meget interesseret i gæsternes kostforplejning og holdt foredrag om dette. Overlæge Schou var også på kurophold og blev inspireret til folkesanatoriet Dianalund. I 1950 måtte kuranstalten lukke og i 1951 oprettedes Montebello nervesanatorium, som lukkede i 1982. (Oplysningerne er hentet fra kirkens jubilæumsskrift: Vestervang kirke 40 år)

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Vestervang kirke

Kirken set fra sydvest

Skibet set mod alter og orgel

Skibets loft

Alterparti og vindue til gårdhave med kors af Hein Heinsen

Alterparti

Krucifiks af Hein Heinsen

Relieffer ophængt i forhallen

Kirkerummet er indvendigt beklædt med lyse fyrretræsbrædder. Den indvendige del af pyramiden har øverst et omløbende vinduesparti, fra loftet hænger et større antal lamper i forskellig højde, ophænget giver indtryk af lysstråler. Alterbordet af bornholmsk granit står foran en glasvæg med udsigt til en grønnegård med et tre meter højt kors af jern belagt med kobber, korset er udført af Hein Heinsen. På alterbordet står et lille krucifiks med farvet glas ligeledes udført af Hein Heinsen. På østvinduets ruder har man opsat tegninger, udført af sognets børn. I forhallen er ophængt en række relieffer af Stig Carlsson.

Holger Johannes Jensen (1918-2004)

Han stod i tømrerlære 1935-38 og tog eksamen fra Københavns Bygmesterskole i 1940. Fra 1944-50 gik han på Kunstakademiet i København og gik i 1951 Út semester på Massachusett Inst. of Techn., Boston i USA. Han har haft ansættelser hos Preben Hansen, Stadsarkitekten i København, og hos Ole Hagen, Forsvarets Bygningstjeneste. Fra 1951 havde han egen tegnestue i Kolding sammen med Lars Holger Jensen og senere Gunvor Brøndum Jensen. Holger Jensen har undervist på Kunstakademiet i København 1955-60 og har været medlem af Kirkefondets repræsentantskab. Holger Jensen fik efter anden verdenskrig en direkte inspiration fra Frank Lloyd Wright, som han traf i Amerika, efterfølgende har han fulgt Lloyd Wrights fascination af japansk arkitektur. Dens enkelthed i udtrykket stemte helt overens med hans egne synspunkter, og et besøg i Kyoto i forbindelse med opførelsen i 1963 af sømandskirken i Yokohama fik stor betydning for hans opfattelse af arkitektur. Kirkebyggeriet er det centrale i hans produktion, han har arbejdet med både kirkebygninger og deres udsmykning. Fra de tidlige, ret enkle kirkebygninger er der sket en udvikling hen mod større monumentalitet.

Som medlem af Kirkefondets bestyrelse udviklede Holger Jensen de såkaldte Vandrekirker. Når man oprettede et nyt sogn, opstillede man først en kirke, der bestod af enkle elementer. Hvis sognet var bæredygtigt, opførte man en kirke og nedtog Vandrekirken, som blev flyttet til et andet nyoprettet sogn. På den måde kunne man nemmere oprette nye sogne uden de store udgifter til kirkebyggeriet. I Antvorskov kan man se en Vandrekirke, der blev omdannet til menighedshus, da man indviede Antvorskov kirke i 2005.

Kirkeropførelser: Sjælør kirke i København (1952); Nazaret kirke i København alterudsmykning (1954); Lundehuskirken i København (1957); Skive søndre kirke (Egeris kirke) (1960 og 1976); Husumvold kirke (1960); Ungdomsbyens kirke i Rødovre (1961); Præstevang kirke i Hillerød (1962, tilbygning i 1978); Dokkedal kirke i Himmerland (1963); Filadelfia kirke (ombygget 1966); Vestervang kirke i Helsingør (1966, udvendigt 1976); Johanneskirken i Søborg (1967); Søborgmagle kirke (1967); Halskov kirke (1968); Lindehøj kirke (1969); Glostrup Østervangkirken (1970); Mørkhøj kirke (opført 1960 ved J.Paludan ombygget 1970 ved Holger Jensen); Lille Værløse kirke (1971, forplads og tårn 1975); Randers Sankt Andreas kirke (1971); Lumsås kirke (ombygget 1972); Værløse kirke (1972); Adventskirken i Nykøbing Falster (1972); Skovkirken Filadelfia, Dianalund (1973); Korsvejskirken i Tårnby (1973); Nyvangskirken i Kalundborg (1974); Solvang kirke i København (1975); Hedager kirke i Herning (1975); Rønnevangskirken i Tåstrup (1976); Nørremarkskirken i Vejle (1976); Bavnehøj kirke i København (1977); Husum kirke (1977); Bistrupkirken i Hjørring (1978); Mosede kirke (1978); Vorup Johanneskirke (1978); Simon Peters kirke i Kolding (1979); Ullerød kirke (ombygget 1979); Hadsten kirke (ombygget 1979); Ellebæk kirke i Holstebro (1980); Kokkedal kirke i Hørsholm (1982); Mejdalkirken i Holstebro (1982); Hedegårdskirken i Ballerup (1982); Højene kirke i Hjørring (1984); Gistrup kirke (1985); Dyrup kirke (1985); Trustrup kirke (1988); Garnisons kirkegårdskapel i København (1992).

Man kan læse mere om Holger Jensens kirkearkitektur i bogen "Arkitekt Holger Jensens kirker" af Viggo Jensen (Poul Kristensens Forlag 2005, ISBN 87-7851-196-8). Bogen kan købes på Kirkefondets kontor. Tryk på nedenstående link og se Kirkefondets hjemmeside.

Kirkefondet

Hein Olaf Heinsen (født 1935)

Blev først uddannet som Cand.theol ved Københavns Universitet i 1962 og tog siden uddannelse på Kunstakademiet i København 1958-60. Han virkede som lærer ved arkitektskolen 1970-76 og var professor ved billedhuggerskolen 1980-89. Hans kunstneriske aktiviteter er præget af hans forståelse for de ændringer som kulturen, naturvidenskaben og især rumopfattelsen har gennemgået i de sidste ca. 30 år. Disse opbrud har inspireret ham til at skabe nye formkategorier og kompositionelle registre, der afdækker afskæringer i rummet uden faste centre. De præfabrikerede objektkombinationer, han skabte i sidste halvdel af 1960'erne, udtrykte en optagethed af rumrelationer og objekter, der er uden hierarki og faste grænser. De inspirerer beskueren til at opfatte objekterne ud fra forskellige positioner og under varierende omstændigheder. Disse objekter har en vis strukturlighed med den amerikanske Minimal Art.

Kirkeudsmykninger: Helsingør Vestervang kirke alterkors med farvet glas og udvendigt jernkors (1966), Dokkedal kirke altertavle (1966), Roskilde Jakobskirken altervæg (1976), Boeslunde kirke udsmykning (1979), Vorup Johanneskirke ved Randers alterudsmykning sammen med Stig Brøgger (1993), Garnisons kirkegårdskapel sten ved kapellet (1994); Gug kirke i Ålborg altervæg og alterudsmykning sammen med Stig Brøgger (1996).