Veflinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Veflinge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Veflinge kirke

Skovby hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var muligvis viet til Sankt Andreas i middelalderen, da der på tårnet og koret ses Andreaskors. Af den oprindelige romanske kirke er bevaret skibets langmur opført af rå kamp over profileret dobbeltsokkel. I skibets murværk ses rundbuede vinduer, som er tilmurede. I sengotisk tid blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor. Tårn og våbenhus stammer ligeledes fra sengotisk tid. De sengotiske bygninger er opført af tegl med benyttelse af kvadermateriale fra den romanske kirke, bl.a. ses en del krumhugne kvadre fra det oprindelige apsis. Nederst i korets østgavl er indmuret en romansk gravsten med reliefkors. I tårnets nordmur er indsat en romansk gravsten med processionskors. Tårnrummet har været indrettet som gravkapel for baroniet Holstenshus til Langesø, der ejede kirken til 1917, da den overgik til selveje. Kirken var indtil 1840 annekskirke til Vigerslev.

Tryk på nedenstående link og læs Vefling sogns hjemmeside.

Veflinge kirke

Koret har to krydshvælv, som formodentlig stammer fra opførelsen i sengotisk tid, skibet har fået indbygget krydshvælv kort tid efter korets opførelse. Altertavlen i højrenæssance er fra o.1610, tavlen bærer våben for den ældre Corfitz Ulfeldt og hans hustru Elsebet Brochenhus, i storfeltet ses et maleri af A. Dorph fra 1871, storfeltet flankeres af to felter med tekst, i topstykket ses to tekstfelter med bibelske skriftsteder, derunder De ti bud, omkring maleriet ses to tekstfelter, mod syd Trosbekendelsen, mod nord et bibelsk skriftsted, i et af fodfelterne står "Malet af Peder Ifuersen".. Prædikestolen fra 1572 bærer våben for Otto Brahe og Beate Bille. Korbuekrucifikset på nordvæggen dateres til o.1475. I kirken ses en sandstensfont fra 1930, ved døren ses en døbefont af støbejern fra o.1850, i 1862 forsvandt kirkens gamle granitfont. På nordvæggen har man fundet indridsede runer, de synes at være tegnet med en fingerspids i den bløde puds, runerne kan ikke tydes.

På korets nordvæg er opsat en gravsten med anevåben over Axel Brahe (død 1616) samt hans to hustruer Mette Gøye (død1584) og Kirsten Hardenberg, på stenen ses de tre afdøde som skeletter i liglagener, stenen er ifølge den nederste indskrift udført i 1591. I koret er desuden opsat en gravsten over Lovise Charlotte Nellemann (død 1747) og hendes datter Ide Sophie (død 1748). På korets nordvæg ses en kalkmalet våbenfrise med fire adelsvåben, under frisen ses en tekst, man kan tyde ordet VELAGTEDE og navnet PALLE, der må stå for Palle Christophersen Ulfeldt, som var lensmand på Rugård til sin død i 1571, hans våben er det første fra venstre, det næste våben er for hans hustru Margrethe Beck, dernæst følger våben for Christopher Pallesen Ulfeldt og hans hustru Margrethe Haas.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse om kirkens gravsten og heraldik. Tryk på nedenstående link og søg Veflinge kirke under V.

Gravsten og epitafier