Ulkebøl kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ulkebøl kirke

Ulkebøl kirke

Als Sønder hr., Sønderborg amt, Haderslev stift. Sønderjylland. Kirken har muligvis været viet til Sankt Jakob i middelalderen. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af rå kamp over en sokkel af granitkvadre. Syddøren af groft tilhugne kvadre med korsprydet tympanonfelt er bevaret i brug. Skibets vestgavl er blevet ombygget i senromansk tid, ansatser til hvælv i underrummet kunne tyde på, man har planlagt et tårn. Det nuværende tårn og våbenhuset er opført i midten af 1500-tallet, tårnet havde oprindeligt fladt tag med spir, der blev ødelagt af et lynnedslag o.1630, det nuværende valmtag er fra 1775. Langhuskoret i samme bredde som skibet er opført i 1787.

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Altertavle (5)

Altertavle (6)

Døbefont

Ved en større ombygning af kirken i 1787 fik skibet indbygget tøndehvælv. Over vestpulpituret ses et loftsmaleri fra 1762 på genanvendte brædder, Kristus med syv stjerner og sværd samt syv lysestager åbenbarer sig for Johannes (Johannes Åbenbaring kap.1 v.19-20). Den sengotiske altertavle er fra begyndelsen af 1500-tallet. Prædikestolen i rokoko er fra slutningen af 1700-tallet. I kirken ses et korbuekrucifiks med sidefigurer fra midten af 1200-tallet. Pulpituret mod nord og vest er fra 1787, orgelfacaden er ligeledes fra 1787 og har tidligere været placeret i østenden over et prædikestolsalter.

Altertavlen er et fornemt arbejde med stempler fra Antwerpen (den afhuggede hånd og den tretårnede borg). I Danmark findes fem næsten fult bevarede Antwerpen-tavler, de to største befinder sig i Roskilde Domkirke og Viborg Domkirke, tavlen i Ulkebøl mangler det yderste par fløje i topstykket. De store fløjaltertavler har haft flere positioner, alt efter kirkeårets højtider. Til daglig har tavlen stået i den såkaldte 3.stand. I den lukkede 3.stand ses malede felter, nederst Bebudelsen med Maria og Gabriel, øverst Johannes Døberen og Sankt Nikolai, de øverste felter har oprindelig været en del af 2.stand.

Åbner man fløjene til 2.stand ses nederst Antonius af Padova, Maria med barn, Sankt Katarina og Frans af Assisi, denne stand har været brugt fra fastelavn til langfredag. Frans af Assisi var franciskanerordenens stifter og Antonius af Padova hans vigtigste discipel, hvilket kunne tyde på sammenhæng til et franciskanerkloster. Tavlens vægtning af Maria understreger denne tilknytning. Desuden ses Katarina flere steder, hvilket taler for, at tavlen har været indkøbt til franciskanerklosteret i Flensborg, der havde Katarina som skytshelgen. Et sammenhæng med klosteret i Flensborg har ikke kunnet påvises, men Henrik Holck til Rønhavegård (1505-79) skænkede Ulkebøl kirke en prædikestol og et orgel i 1547, muligvis har han også indkøbt altertavlen fra klosteret i Flensborg, som blev nedlagt efter reformationen. Altertavlen nævnes første gang i 1772.

I den åbne 1.stand ses reliefscener med skårne figurer, denne stand har været brugt fra juledag til seksagesima og igen fra påskedag til kirkeårets slutning. I topskabet ses Barbara mod nord og Katarina mod syd. I midterskabet ses Kongernes tilbedelse nederst og Marias himmelkroning øverst. I nordfløjen ses øverst Den hellige familie, Maria med Jesusbarnet sidder centralt med Anna, bag Maria ses Josef, over denne scene ses tre mænd, formodentlig Annas tre ægtemænd. I nordfløjen nederst ses Katarinas martyrium med marterhjulet, der splintres af Guds hånd. I sydfløjen ses øverst Marias død. I det nederste felt ses den såkaldte Gregormesse, der viser pave Gregor knæle foran alteret i Santa Croce i Rom, fra den lille Kristus-figur på alteret springer blodet ned i kalken.

Den romanske granitfont har arkader på kummen og på den firkantede fod, der også har hjørnehoveder. Fonten har oprindelig stået i Ulkebøl kirke men blev kasseret i begyndelsen af 1800-tallet og afløst af en træfont, herefter har den stået som blomsterkumme i Bosagergårds have indtil 1930, da den kom tilbage til kirken, træfonten står nu på Sønderborg slot. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Kumme alene prydet med arkader - Med firkantet fod.