Thisted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Thisted kirke

Billedserie

Liste over billeder

Thisted kirke

Hundborg hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kirken var formodentlig viet til Vor Frue i middelalderen. Bygningen består af et langhus og tårn samt et sakristi og våbenhus mod nord. Denne bygning er opført o.1500 i sengotisk stil af store gule mursten iblandet granitkvadre og kridt. På stedet har muligvis ligget en granitkvaderkirke, hvorfra kvadrene og den dobbeltprofilerede sokkelsten muligvis stammer. Krumhugne sokkelsten kunne tyde på, at denne tidligere kirke har haft apsis. I kirkens østmur er indsat nogle reliefkvadre af meget høj kvalitet, et hoved, som kan minde om Tømmerby kirke, samt fire reliefkvadre. Desuden ses i sydmuren en kvader med en løve, der har en noget anden karakter end de øvrige relieffer. I tårnets sydmur er indsat flere romanske gravsten, Ún med runeindskrift over Thord Amdissen. På den nedlagte kirkegård kan man ses I.P. Jacobsens gravsted, på det nærliggende museum har man indrettet mindestuer for forfatteren. Kirken blev hovedistandsat i 1863.

Langhuset er dækket af flade krydshvælv. Skibet åbner sig mod det nordre sideskib ved spidsbuede arkader. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle med figurer, i midterskabet ses den apokalyptiske Madonna flankeret af Paulus og Maria Magdalene, i fløjene ses tolv apostle, predellaen med Nadvermaleri er fra o.1600. Kirken har haft et altertavlemaleri af A. Dorph fra 1890. Prædikestolen fra 1594 er udført af Mikkel van Groningen i Hornslet, den har glatte søjler og felter med malerier, der er hårdt restaurerede, kun billedet af Kristus som træder på djævlen er oprindeligt. I kirken er opsat et korbuekrucifiks fra o.1475. Foran den blændede syddør er opsat et midterparti fra et forsvundet korgitter, udført i 1631 af den såkaldte "Ålborg epitafiemester". På korets sydvæg er opsat tolv apostelfigurer som har stået på korgitteret. Orglets facade fra 1768 bærer initialer for Christian VII og Caroline Mathilde. Ved nordindgangen er opsat fire gotiske figurer, Maria og Johannes samt to store figurer, som muligvis er to af de tre konger.

I nordre sideskibs østende er indrettet et gravkapel med smedejernsgitter fra 1698 for den Berregaardske familie, her ses et epitafium over Enevold Berregaard (død 1731) og Anne Søe (død 1736). I kirken ses epitafium over borgmester Anders Morsing (død 1597) knælende foran korset, epitafium over præsten Sveder Povlsen Kitting (død 1633) og hans hustru Barbara Nicolai Rosenberg samt hendes anden mand Peder Madsen, epitafium over rådmand Peder Nielsen Griis (død 1635) og Buold Jensdatter, epitafium over Enevold Berregaard og Anna Søe med hendes første mand Søren Jacobsen Lugge.

Den romanske granitfont har bægerblade på kummen og hjørneknopper på den firkantede fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Bægerbladsfonte (Thybo-gruppen).