Strövelstorp kirke

Tilbage til Liste over kirke

Strvvelstorp kirke

Billedserie

Liste over billeder

Strövelstorp kirke

Skåne. Skib og tårn er opført i romansk tid af kampesten med hjørner af tilhugne sandstenskvadre. Den romanske kirke havde kor med lige afslutning mod øst. Den oprindelige norddør er synlig i murværket, rester af syddørens bueslag blev fundet ved en renovering i 1938 og er nu indmuret over vestdøren. Den nuværende indgang er gennem tårnrummet, som oprindelig har været åbent mod skibet, her stod døbefonten frem til 1690, da den blev flyttet til koret. I 1764 blev udvidelsen mod nord tilføjet. I 1846 blev udvidelsen mod syd tilføjet. I 1894 blev det romanske kor revet ned og erstattet med det nuværende langhuskor med femsidet afslutning.

Tårnrummet fik indbygget det nuværende stjernehvælv o.1500, den kalkmalede udsmykning blev afdækket i 1940'erne. Under restaureringen i 1938 fandt man en romansk gravsten under prædikestolen, gravstenen er nu opstillet i tårnrummet. På stenens sider ses bl.a. en drage samt akantusblade, stenen menes at stamme fra Mörarpmesterens værksted, som virkede i Skåne i anden halvdel af 1100-tallet. I kirken ses en piscina, som blev fundet i 1947 ved Vegeå bro, nogle hundrede meter fra kirken, denne piscina tillægges ligeledes Mörarpmesterens værksted.

Kirken har fået indbygget hvælv i midten af 1400-tallet, de nuværende hvælv er fra 1846. Skibet har haft romanske kalkmalerier på væggene, disse blev fjernet ved hvælvslagningen i 1846, over hvælvet kan man se rester af de romanske kalkmalerier. Kirken fik sin første altertavle i 1635, i begyndelsen af 1800-tallet fandt man, at tavlen ikke var passende, og man bestilte et nyt maleri af Alexander Malmquist i 1826. Malmquist hentede sit motiv fra Westins altertavle fra 1823 i Kungsholm kirke i Stockholm, rammen blev udført af en lokal håndværker. I 1894 blev maleriet indsat i en ramme tegnet af O.Andersson. Prædikestolen blev udført i 1894 i nygotisk stil, i 1938 fjernede man de nygotiske dekorationer. I 1859 blev den gamle granitfont kasseret og erstattet med en bronzeret lerfont. I 1926 skænkede grevinde Irma von Geijer den nuværende font, som er en sandstenskopi af Alexander-fonten i Tikøb kirke, på fonten står årstallet 1927 og Irma von Geijers navn.

I 1938 blev orgelpulpituret flyttet til den søndre udbygning og korbuekrucifikset med sidefigurer fra 1400-tallet opsat over vestdøren. På korets østvæg er opsat en gravsten fra 1600-tallet over nogle af sognets beboere. Øverst kan man læse, at Peder Polsen bekostede stenen, på stenens venstre halvdel står bl.a. Sise Olufsdatter, Sandåkra. Den højre halvdel mangler tekst, muligvis faldt Peder Polsen i krigen.

Flere gravkamre under kirken har indeholdt begravelser af ejerne til Vegeholm fra Tyge Krabbe i 1500-tallet og frem til begyndelsen af 1800-tallet. I 1825 overdrog Casper Ehrenborg gravkammeret til kirkens menighedsråd, som lukkede gravkamrene. Man har ikke længere kendskab til deres placering, men under nedrivningen af det romanske kor i 1894 stødte man på flere begravelser, som blev flyttet til kirkegården. Ejerne til Vegeholm har haft stor betydning for kirken, og deres gravsten var placeret i gulvet frem til 1868, da de blev placeret uden for kirken under et halvtag af kobber. I 1902 bad ritmester von Geijer til Vegeholm menighedsrådet om at flytte gravstenene ind i tårnrummet. I 1912 blev de opsat i koret i kronologisk rækkefølge fra syd.

Den ældste gravsten fra 1541 er over Tyge Krabbe og Anne Rosenkrantz, på stenen står en dansk tekst kombineret med store latinske bogstaver. Tyge Krabbe blev født i 1474 på godset Bustrup i Nordjylland. Allerede som ung mand kom han i kongens tjeneste og som 33-årig flyttede han til Skåne, hvor han fik Helsingborg slot som forlening. Han kæmpede på den danske konges side mod svenskerne om magten i Skåne. I 1510 besejrede han svenske tropper ved Fantehåla ved Örkelljunga. I 1520 faldt han i unåde hos Christian II og fik frataget Helsingborg slot, hvorefter han flyttede til Jylland. Under Frederik I fik han atter Helsingborg slot som len. Under de skånske krige opførte han Vegeholm som befæstet borg. Tyge Krabbe var leder for de konservative katolske adelsmænd, som forsøgte at hindre Christian III's kroning, derfor blev han atter frataget Helsingborg slot, og han trak sig tilbage til Vegeholm, hvor han døde i 1541.

På gravstenen fra o.1564 over Mogens Krabbe I og Karen Geed ses de to personer omkring et stort krucifiks, langs siderne ses anevåben. Mogens Krabbe (1513-64) blev i 1535 gift med Oluf Geeds sønnedatter Karen. Mogens Krabbe overtog Vegeholm efter faderens død og Karen overtog Rössjöholm efter sin fad Jakob. Mogens Krabbe druknede i 1564 efter en træfning med svenskerne ved Tofta bro i Småland. Karen Geed døde i 1587 på Rössjöholm.

På gravstenen fra o.1584 over Niels Krabbe d.æ. og Berete Skave ses de to figurer indrammet af to pilastre med anevåben, en arkitrav med våben for Geed, Krabbe, Skave og Brahe samt en sokkel med inskription. Niels Krabbe d.æ. blev født på Vegeholm i 1541 og døde i 1584. Han var gift med Berete Skave, som stammede fra Sydsjælland. Niels Krabbe d.æ. blev begravet i Strövelstorp. Berete Skave levede til 1636 og ligger begravet i Sneslev ved Ringsted. I 1613 skænkede hun en altertavle til Sneslev kirke, øverst på altertavlen ses Skaveslægtens våben med en femtakket stjerne samt våben for Niels Krabbe d.æ.

På gravstenen fra 1614 over Mogens Krabbe II og hans søn Nils Krabbe d.y. ses far og søn stående mellem tre våbenprydede pilastre, som bærer en arkitrav. Mogens Krabbe II (1576-1614) blev gift med Lisbeth Bryske i 1605. Efter Mogens Krabbes død indgik Lisbeth Bryske ægteskab med Henrik Bille og flyttede fra Vegeholm, hun døde i 1674. Sønnen Nils Krabbe d.y. døde som 21-årig i 30-års krigen, derfor kom han til at indtage den plads på gravstenen som var tiltænkt moderen. I tårnrummet ses en gravsten fra 1502 over Oluf Geed og Ellen Dotting. Oluf Geed var ejer af godset Rössjöholm men blev dømt til at miste ære, liv og gods, efter han måtte tage flugten ved Öresten i 1470. Han gik i landflygtighed og det lykkedes familien at redde godset. Olufs sønnedatter blev gift med Mogens Krabbe I til Vegeholm. Efter Christian I's død vendte Oluf tilbage til Danmark og blev begravet i Sankt Petri kloster i Malmö. Karen Geed lod senere gravstenen flytte til Strövelstorp.

(Oplysningerne er hentet fra kirkens brochure skrevet af kirkeværge Ingvar Nilsson)

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler og læse mere om gravstenene i Strövelstorp. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg S, søg Strövelstorp.

Gravsten og epitafier