Store Hammar gamle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Store Hammar gamle kirke

Billedserie

Liste over billeder

Store Hammar gamle kirke

Den romanske del af kirken blev opført o.1150. Rester af et relief med løve fra den gamle østgavl ses nu i tårnrummets sydmur. Relieffets stil kunne tyde på, at kirken er bygget af Mårten stenmester eller en af hans elever. Skibets tre vestfag er bevaret fra den oprindelige romanske kirke. I begyndelsen af 1400-tallet blev det oprindelige kor nedrevet og skibets 1.fag samt koret blev opført. På skibets nordmur har man fundet farverester på frisen. I tårnrummet ses ud over løverelieffet en korbuekragsten med perspektivisk skaktavlmønster. Tårnrummets hvælv hviler på dværgsøjler med hoveder.

Da Stora Hammar kirke blev opført i Höllviken i 1902, ville man nedrive den gamle kirke, men murene var så solide, at man besluttede at lade kirken henligge som ødekirke, til den styrtede sammen. Man nedtog kobbertaget og lod kirken forfalde til 1927, da John af Klecker fra Rigsantikvarembedet igangsatte en indsamling til kirkens restaurering. John af Klecker var af familien Lovén, som havde været præster ved Stora Hammar kirke i 1700-tallet. Kirken blev restaureret og atter indviet som kirke i 1929. Kirken har siden fungeret som sognets kirke om sommeren samt været en yndet kirke til dåb og bryllup. Øst for kirken ser man John af Kleckers gravsted med en buste.

Tryk på nedenstående link og se en side udarbejdet af Fotevikens museum. Her kan man læse artikler om Stora Hammar kirke og andre skånske kirker samt om Skånes historie.

Skånes kirker

Altertavlen og prædikestolen er fra 1755. De er udført af Johann Ullberg, som var gæstgiver i Hurva inden han viede sit liv til kirkesnedkeri i barokstil. Dåbshimlen har malerier af Claes Gerzon. Kirkens bænke er fra 1600-tallet især bemærkes en præstebænk fra 1628 og en såkaldt skambænk i koret, her måtte syndere sætte sig under gudstjenesten. Apostelmalerierne på orgelpulpituret er udført af Claes Gerzon i 1698. Orglet er udført af Carl Grönvall i 1826, det blev restaureret i 1967.

Kalkmalerierne i skibets tre vestlige fag tillægges De store næsers værksted, som også kan ses i Nødebo kirke på Sjælland. På skibets nordvæg over hvælvet har man fundet kalkmalerier fra gotisk tid. Kalkmalerierne i hvælvet blev beskrevet af Wählin 1901-3 og Rydbeck 1903-4, men de blev først endelig afdækket i 1964.

I skibets 2.fag ses Flugten til Ægypten, Det første arbejde, Judaskysset og Mikael Sjælevejer. I Flugten til Ægypten står Josef klar med en kurv og ransel over skulderen, i sydsviklen går æslet mod syd med Maria og Jesus på ryggen. I sydkappen ses en scene fra Det første arbejde, en figur med kort skæg og drikkeflaske i bæltet står i et træ og skærer grene, det er formodentlig Kain, ved foden af træet mod øst ses to figurer under et tæppe, formodentlig to af Kains mindre søskende. I vestkappen ses mod syd Judaskysset, mod nord Mikael veje sjælene, i den ene vægtskål ses en sjæl i den anden hænger en djævel. I nordkappen ses flere scener fra Det første arbejde, Eva spinder, bag hende står fire børn og en vugge med to børn, Adam harver jorden, foroven ses sol og måne.

I skibets 3.fag ses Uddrivelsen i østkappen mod nord, Adam og Eva vender sig mod englen uden vinger, den taler til dem og står med fældet sværd. Mod syd ses Tilfangetagelsen, Kristus står med krydsede hænder, den ene soldat trækker ham i skægget, den anden trækker ham i en arm og i bæltet. I sydkappen ses Kristus for Pilatus mod øst, Kristus fremføres af to bødler, dommeren står på en lille forhøjning. Mod vest ses Korsbæringen, Kristus går oprejst med korset, to bødler spotter ham. I vestkappen ses Tornekroningen mod syd, to bødler presser tornekronen ned over Kristus hoved med to stænger, Kristus er klædt i en kjortel, mod nord ses Gud formane Adam og Eva, Skaberen står foran Adam og Eva, han griber Adams venstre hånd og hæver sin hånd til talegestus, man ser intet træ, i denne scene har Gudfader lyst hår og skæg. I nordkappen ses Syndefaldet og Guds vrede. Øverst i træet ses slangen med krone og menneskekrop, den holder et æble i hver hånd, Adam og Eva er vendt mod Skaberen, Eva holder et æble i den hævede hånd, Adam holder et stort og et lille æble, han synes at se mod slangen, i denne scene er Gud skildret som Kristus med mørkt skæg og hår.

Kalkmalerierne i skibets 4.fag er over orglet og er svært tilgængelige, desuden står de meget svagt. I østkappen ses Opstandelsen mod nord, Kristus med korsbanner står ud af graven, foran graven anes en sovende soldat, mod syd ses Kåbeafrivningen, en bøddel med jødehat river kåben af Kristus med den ene hånd, den anden hånd er hævet til slag, Kristus bærer lændeklæde. I sydkappen ses Piskningen, Kristus er omgivet af tre bødler med piske. I vestkappen ses Korsfæstelsen, Kristus krop kurver stærkt ud fra korset, tre bødler er i færd med at slå nagler i, to står på stiger, Longinus stikker lansen i Kristus side, han peger ikke på sit øje. I nordkappen ses Gravlæggelsen. Peter og Paulus (!) lægger Kristus i kisten. Peter lukker Kristus øjne, Maria lægger sin venstre arm over Kristus bryst, bag hende står en mand med hat, formodentlig Nicodemus eller Josef af Aritmathea, for enden af kisten sidder en barhovedet figur i kjortel, formodentlig en discipel.

Den romanske granitfont har palmetter på kummen og hjørneknopper på den firkantede fod. Fonten tillægges Mårten Stenmester.