Østbirk kirke

Tilbage til Liste over kirke

Østbirk kirke

Østbirk kirke

Voer hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kirken hørte i middelalderen under Voer kloster men præges nu af tilhørsforholdet til slægten Skram på Urup. Skibet stammer fra en romansk kirke af rå kamp og frådsten uden tydelig sokkel, kirken menes opført o.1200. Tårn og den søndre korsarm er opført i sengotisk tid, oprindelig opførtes også en korsarm mod nord. Den nordre korsarm blev indrettet som gravkapel for Peder Skram. I 1856 nedrev man den nordre korsarm og flyttede gravkapellet til den søndre korsarm. Den søndre korsarms gavl er prydet med cirkelblændinger over savskifte I renæssancen blev det oprindelige kor erstattet med det nuværende langhuskor, samtidig opførtes våbenhuset. Byggematerialerne til denne ombygning stammer fra den nedrevne Vrold kirke, de blev skænket af Frederik II til Niels Skram. Tårnets øvre del blev ombygget i 1789, da det fik pyramidespir. På kirkedørens udvendige side ses to trærelieffer, et løvehoved af Mogens Bøggild og et lam af Hjalte Skovgaard, begge udført i 1949. På kirkegården ses en mindesten over Peder Skram og hustru, stenen er tegnet af Otto Evens og blev afsløret i 1886.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Østbirk kirke

Tryk på nedenstående link til siden Danske konger og læs om Peder Skram.

Peder Skram

Våbenhuset set fra syd

Mindesten over Peder Skram og hustru

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Gitter til sydkapellet

Kalkmaleri på skibets nordvæg, Antonius

Døbefont

Skibet fik indbygget krydshvælv i slutningen af 1400-tallet. Den trefløjede altertavle med figurer er fra sengotisk tid, i midterskabet ses Nådestolen flankeret af Maria og en biskophelgen, i fløjene ses apostle og fire helgener. Når fløjene lukkes ser man otte malerier med motiver fra Passionen, denne stand er beregnet forfastetiden mellem fastelavn og Påske. Når yderfløjene lukkes ses malerier med otte helgener, Clara, Martin, Margareta og Katarina på nordfløjen, Erasmus, Gertrud, Barbara og Elisabeth på sydfløjen, denne stand vises på allehelgens søndag. Altertavlen stod i Ring Klosterkirke til 1582, ifølge en indskrift, som nu er forsvundet, skulle den være udført o.1480 i priorinde Dorothea Lauridsdatters tid af maleren Vilhelm. Alterbordets forside er vævet i 2001 af Ingrid Koch-Larsen. Prædikestolen fra 1590'erne er muligvis udført af Mikkel van Grønningen, der også har udført prædikestolen i Århus Domkirke. Over døbefonten hænger en fontehimmel fra o.1700 skænket af familien Gyldenkrone, der ejede Urup 1680-1720, på fontehimlen ses adelsvåben.

I skibet har man i 1995 afdækket og restaureret kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet, her ses en fremstilling af Den hellige Antonius samt våben for Christen Skram (død efter 1512) og hans hustru Anne Reventlow, i hvælvet ses årstallet 1656, der formodentlig daterer en restaurering. I gravkapellet ses forsiden af et herskabspulpitur fra 1775 med allegoriske malerier. Gravkapellets smedejernsgitter er fra 1768, i gravkapellet er opstillet sarkofager med medlemmer af familien Grabow, kisterne fra nordre korsarm med familien Skram blev nedsat på kirkegården i 1856 under en gravsten af billedhugger Evens. I korpartiet er opstillet to figursten, den ene fra 1579 over Christen og Peder Skram (begge døde 1566) den anden over admiral Peder Skram (død 1589) og hustru Elsebeth Krabbe (død 1578).

På siden Danmarks middelalderlige altertavler kan man læse mere om altertavlen i Østbirk. Tryk på nedenstående link, vælg Århus stift, vælg Søg i alle felterne, indtast søgeordet Østbirk, vælg Østbirk.

Middelalderlige altertavler

På siden gravsten og epitafier kan man se de to figursten i koret samt anetavler for Peder Skram og hustru. Tryk på nedenstående link og søg Østbirk.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen løve, drage og en due samt en menneskefigur, på den firkantede fod ses kors og hjørnehoveder. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Smågrupper og enligtstående - Enligtstående løvefonte.