Odder kirke

Tilbage til Liste over kirke

Odder kirke

Billedserie

Liste over billeder

Odder kirke

Hads hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel, apsis dog over sokkel med profilering. Norddøren er bevaret med udvendigt stik og tympanon, syddøren er forsvundet, men dens profilerede kragsten ses i udbygningen mod syd, hvor man også kan se syddørens tympanon i fundamentet. I tårnets nordmur ses en monolitoverligger. I sengotisk tid opførtes tårnet og våbenhuset mod nord af mursten og genanvendte kvadre. Tårnets kamtakgavle har mod øst elleve spidsbueblændinger, mod vest tre spidsbueblændinger flankeret af cirkelblændinger. I tårnets vestmur ses en kvader med en firkantet fordybning omgivet af båndslyng, formodentlig et stenhuggerfelt. Våbenhuset har elleve spidsbueblændinger i gavlen, i våbenhusets murværk er indsat tre romanske gravsten. Udbygningen mod syd blev opført i 1694 af admiral Jens Rodsten som gravkapel for hans slægt. I 1890'erne blev kirkens granitfacader afrenset for kalk, ved den lejlighed blev murværket noget omsat. Kirken blev istandsat i 1962-63.

Kirkegårdsdiget menes at stamme fra 1300-tallet, det er nu lidt over to meter højt, men menes at have været tre meter højt. Det har tidligere haft en faldende jordskråning foran muren og menes at være en tidligere forsvarsmur som flere store kirkegårdsdiger i Århus stift, der ligeledes kan dateres til 1300-tallet. Indgangsportalen mod nord dateres til 1400-tallet.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Odder kirke

Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv. Den rundbuede korbue er bevaret med skråkantprofilerede kragbånd og sokkel. I sengotisk tid fik koret indbygget krydshvælv og skibet tre stjernehvælv, på skibets nordvæg vest for norddøren ses et bomærke, som menes at være signatur for hvælvenes bygmester. Altertavlen er et snitværk i senrenæssance udført af Peder Jensen Kolding i 1645, i midterfeltet ses Nadveren omgivet af evangelistfigurer, i topfeltet ses Korsfæstelsen, vingerne har rige udskæringer. Altertavlen afløste et gyldent alter fra 1100-tallet, som blev solgt til Tvenstrup kirke, der lå 4 km nord for Odder og som efter ansøgning blev nedlagt i 1820 mod at en del af gravkapellet blev indrette som kirkerum til erstatning for den nedrevne kirke. Steen Steensen Blichers far, Niels Blicher, som var præst i Randlev, sørgede for at det gyldne alter kom til Det oldnordiske Museum, der senere blev omdannet til det nuværende Nationalmuseum, hvor den gyldne altertavle fra Odder nu kan ses sammen med et tilhørende krucifiks. I 1982 fik Odder kirke udført en kopi af krucifikset, som nu er ophængt i kirken. Prædikestolen i højrenæssance er fra o.1600, himlen er fra 1703, på opgangspanelet ses malerier fra 1700-tallet. I sydkapellet ses et sandstensepitafium med anevåben over admiral Jens Rodsten (død 1706) og Sophie Amalie Gersdorff. I tårnets vestvindue ses et glasmaleri af A. Lofthus fra 1939. I 1941 udførte A. Lofthus et glasmaleri til et vindue i skibets nordvæg.

På siden Gravsten og Epitafier kan man se anetavler for Jens Rodsten og Sophie Amalie Gersdorff. Tryk på nedenstående lin, tryk på Kirker og find Odder kirke under O.

Gravsten og epitafier

Ved istandsættelsen i 1962-63 afdækkede man kalkmalerier på skibets nord og sydvæg, de blev dog atter overkalket. I 1994 afdækkede man kalkmalerierne i skibets 2.fag, de blev konserveret, så de nu kan ses, men de er dog ret fragmentariske. Kalkmalerierne er udført i to bånd og dækkes delvist af de sekundære hvælv, nederst ses draperiudsmykning. Over hvælvene kan ses det øverste af udsmykningen. På nordvæggen ses Korsbæringen vest for vinduet i det nederste bånd, øst for vinduet i det øverste bånd ses Kristus for Herodes (eller Pilatus) og dernæst det nederste af en stående person, muligvis Piskningen eller Tornekroningen, i det nederste bånd øst for vinduet ses formodentlig Korsslagningen og Korsfæstelsen. På sydvæggen ses et motiv, som er svært at tolke, en person står i en døråbningen og strækker hånden ud mod tre personer, den midterste af disse bærer en stor hat og er klædt i en fornem dragt, denne person står med foldede hænder, personen til højre for denne fornemme figur står ligeledes med foldede hænder, personen til venstre holder den ene hånd på skulderen af den fornemt klædte person. Kalkmalerierne må dateres til begyndelsen af 1400-tallet.

Den romanske granitfont har løver og bladværk på kummen, på den runde fod ses vegetativ udsmykning (Mackeprang s.258-60). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Horsentypen - Hovedgruppen.