Nørup kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Nørup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nørup kirke

Tørrild hr., Vejle amt, Ribe stift. Sydøstjylland. Kirken bærer præg af tilhørsforhold til herregården Engelsholm især af en stor ombygning 1732-33 af Gerhard de Lichtenberg. I sin kerne består kirken af et romansk kor og skib opført af granitkvadre over dobbelt skråkantsokkel. Af detaljer er kun bevaret et romansk vindue i østgavlen. Tårnet er opført i sengotisk tid af munkesten og kampesten, overdelen blev ombygget i 1732 med løgkuppel, som er typisk for Lichtenbergs ombygninger. Nordkapellet er opført i 1621 af Margrethe Lange. Våbenhuset stammer fra den store ombygning i 1732.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, som har en glimrende gennemgang af kirkens historie.

Nørup kirke

Ved ombygningen i 1732 fik skibet indbygget to otteribbede hvælv. Ved denne ombygning virkede Jens Jensen fra Horsens som billedskærer. Alterbordet er dækket af et panelværk fra midten af 1500-tallet med foldeværksfelter. Altertavlen er udført i 1732 af Jens Jensen, i felterne ses Korsfæstelsen og Opstandelsen. I korets nordøsthjørne ses en lukket præstestol med gennembrudt gitterværk. Ved korskranken står et par store kerubfigurer, på korskranken ses et maleri med Nørup kirke, malerierne på stolegavle, herskabspulpituret og orgelpulpituret tillægges Mogens Chr. Thrane og dateres til o.1730. Døbefonten har fået træskåret akantusværk og omgives af et gitterværk, over fonten hænger en dåbshimmel. Prædikestolen har en kraftig undergesims med siddende dydefigurer. På nordvæggen er opsat et herskabspulpitur med malerier som fremstiller Jesus fødsel. I skibets vestende er opsat et pulpitur med malerier fra Bjergprædikenen, orglets facade fra 1730 er skænket af grev F. Danneskjold. I skibet er ophængt en mindetavle over Christian de Linde (død 1790) og Gedske de Lichtenberg (død 1766) samt deres søn, der døde samme år som moderen. I kirken ses en skibsmodel fra 1741 af orlogsskibet Christian IV.

Stoleværket har pietistiske allegorimalerier på lågerne. I tidsskriftet ICO 1978 nr.2 (s.19-25) skriver Otto Norn om Nørup kirkes stolestader. I artiklen fortælles om købmand og godsejer Gerhard Hansen, som erhvervede Engelsholm i 1732 og fik navnet Lichtenberg. Han døde i 1764 og blev begravet i Horsens klosterkirke, som han havde istandsat og udsmykket. Lichtenberg har stået for udsmykningen af et større antal kirker, bl.a. Nørup kirke. Maleren er ikke nævnt, hverken i skrifter eller ved signatur, men Otto Norn påpeger, at det må være Mogens Chr. Thrane, der også har stået for udsmykningen i Horsens klosterkirke (1738) og i Viborg Søndre Sogns kirke (1734-36). Stolegavlene har dels et maleri og dels en tekst, tekst og billede anskueliggør gensidigt hinandens indhold og budskab. Samtiden kaldte disse billeder med tekst for Emblemata, men i sin oprindelse er Emblemata en gåde, der udviklede sig som en elitær kunst i humanistiske kredse i 1500-tallet, disse billeder var langt fra folkelige. De allegoriske malerier i 1700-tallets jyske kirker har et bredere sigte, dels er teksten på dansk og dels er det åndelige sammenhæng mellem tekst og billede tydelig. Allegori-malerierne søgte at opbygge moralen og trosfromheden hos den almindelige kirkegænger. Disse tanker er i tråd med Christian VI's ønske om at gøre almuen from og oplyst gennem oprettelsen af Almueskolen.

På denne side under "Tidligere viste/Midtjylland/ Nørre Ørum kirke" kan man læse mere om Emblemer og Pietistiske allegorimalerier, herunder findes flere henvisninger til sider om emnet, bl.a. har Horsens klosterkirke en glimrende side om emnet skrevet af sognepræst Ricardt Riis.

Foran indgangen til nordkapellet er indsat en udskåren dørfløj med jerngitter. I nordkapellet ses et epitafium over Margrethe Lange (død 1622) og hendes anden mand Knud Bille (død 1615), i kapellet ses desuden en figursten over Jens Kaas til Voergård (død 1579) og Margrethe Lange.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg N og søg Nørup.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont er beklædt med akantusværk fra 1700-tallet, på foden ses hjørnehoveder. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.