Mesinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Mesinge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Mesinge kirke

Bjerge hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Nord og sydmuren i det nuværende skib stammer fra en romansk kirke, opført af rå kamp i begyndelsen af 1100-tallet, kirken var viet til Sankt Katarina. Kirken blev i folkemunde kaldt Sankt Karen med den blå kåbe, muligvis på grund af en tidligere blytækning. Den romanske kirke havde et lille kor og tagrytter med messeklokke mod øst. I nord og sydmuren ses tilmurede romanske vinduer. I begyndelsen af 1400-tallet blev kirken ombygget. Det lille kor blev revet ned og det nuværende kor i fuld bredde opført, man har dog bibeholdt messeklokketårnet mod øst, ved samme lejlighed blev skibet forlænget mod vest. I 1517 blev våbenhuset og tårnet opført. I Jacob Madsens visitatsbog kan man se en tegning af kirken fra 1590. Kirken er blevet restaureret i 1928, 1977 og 2007.

I 1517 fik kor og skib indbygget hvælv. Ved restaureringen i 1977 afdækkede man et viekors og årstallet 1517. Det murede alterbord stammer fra ombygningen i begyndelsen af 1400-tallet. Altertavlen stammer fra ombygningen i 1517 men har fået udskiftet billeder og bemaling flere gange, storfeltets maleri er udført af Anna Elisabeth Munch i 1928. Ved en visitation i 1589 skriver biskop Jacob Madsen om det katolske alterbillede: "En slem Taffuel Sct. Cathrines billede på oc 2 store Juduter." I 1591 skriver han: "Er kommen en smuk Taffel på alteret med Nadverens Indstiftelsesord på Dansk og Latin." Prædikestolen fra o.1600 har korintiske hjørnesøjler, i felterne ses relieffer med Syndefaldet, Fødslen, Korsfæstelsen og Opstandelsen. Korbuekrucifikset stammer fra begyndelsen af 1500-tallet og hænger nu over korbuen. I våbenhuset er opstillet nogle planker med jernbeslag fra en tidligere dør.

Ved restaureringen i 1977 afdækkede man kalkmalerier i kirken. I korhvælvet og i tårnfagets hvælv afdækkede man en dekorativ udsmykning, dateret til 1517. På skibets nordvæg afdækkede man en kalkmalet udsmykning fra 1700-tallet, denne er dog atter blevet overkalket.

På tårnfagets nordvæg hænger et epitafium over herredsfoged Hans Krag samt hans hustru og børn. Epitafiet er dateret til 1664. Teksten lyder: "Haffuer Erlig Mand Hans Krag i Meesing ladett denne Taffle bekoste, hans Sl. Hustrue Erlig oc Gudfrychtig Quinde Jehanne Hantzdatter, til ære oc bege Deris børn og Mener til en christelig epttertenchnig, Gud Giffue Os en glædelig Opstandelse. Pianisten Elisabeth Krag er født i Mesinge og nedstammer i lige linje fra Hans Krag.

På korets nordvæg hænger en mindetavle over Anne Hardenberg og hendes to mænd. Anne Hardenberg efterfulgte sin far, Erik Hardenberg, dels som ejer af Torslundegård og dels som kirkeejer. Faderen døde 1595 og moderen, Regitze Ulfeld, døde i 1571, hendes gravsten er opsat i våbenhuset. På mindetavlen over Anne Hardenberg står: "På denne sten står indhugget ærlig og velbyrdig mand Anders Bjelche til Bellingegård (Falster). Han blev af sine uvenner hasteligt taget af dage den 15.april 1588 og ligger begravet i Sønder Kirkeby kirke - hvis sjæl Gud har. Her ligger begravet ærlige og velbyrdige frue Anne Hardenberg til Torslundegård, som var tvende gange gift med disse velbyrdige mænd, som hos står, og døde hun anno 1612, den 12.august. Gud give hende en ærefuldt opstandelse. Her ligger begravet ærlige og velbyrdige mand Sivert Sehested til Ullerup, som er født i Lanteholst af velbyrdige forældre Bennedit Sehested og frue Karen Holck, og døde han 16.. Gud give dem alle det evige liv."

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg M og søg Mesinge.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har glat kumme, højt skaft og firkantet fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Højby-Dalumtypen.