Kundby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kundby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Kundby kirke

Tuse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skibets murværk stammer fra en romansk kirke, opført af kampesten. Mod nord og vest ses oprindelige vinduer. Over kirkens vestende opførtes i 1200-50 et tårnanlæg med tvillingetårne som i Tveje Merløse, dette tårnanlæg blev senere nedrevet. I 1500-30 opførtes våbenhuse mod nord og syd, samtidig blev det oprindelige kor nedrevet og skibet forlænget mod øst i den fulde bredde. Tårnet er ligeledes opført i denne periode. nordkapel men benyttes nu som ligkapel. I 1665-68 opførtes et nordkapel ved siden af det nordre våbenhus, bygningen blev senere indrettet til gravkapel for Frydendals ejere og kaldes nu Det Levetzauske kapel. Bygningen blev hovedrestaureret i 1951-53.

Den oprindelige romanske stenkirke menes opført i midten af 1100-tallet under Valdemar den Store. Efter de urolige tider med kampe om kongemagten indledtes en periode med opførelse af et stort antal stenkirker, muligvis som afløsning for tidligere trækirker, der var blevet ødelagt under krigene. Vognserup var sognets største gård, og den har formodentlig haft betydning for kirken. Efter reformationen har Vognserup ikke længere patronsret over kirken, den overgik til kronen, men gårdens ejer har haft tilsyn med kirkens økonomi, og han har sat sit præg på inventaret. I 1688 skænkede Christian V patronsretten til Johann Rantzau til Frydendal, som kirken hørte under til 1890, da den overgik til en kirkebestyrelse. I 1912 overgik kirken til selveje.

Ifølge et sagn boede en trold i kirkebakken, men klokkeringningen generede trolden, så den måtte flygte til Fyn. En rejsende fik et brev med til sognet fra trolden. Under turen til Kundby blev den rejsende nysgerrig og åbnede brevet, straks begyndte vand at strømme ud fra brevet, og det stoppede først, da det havde fyldt Tissø med vand. I Martin A. Hansens bog Orm og Tyr fra 1952 nævnes flere sagn om kirken, i bogen ses desuden et træsnit af kirken udført af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Skibet fik i gotisk tid indbygget to krydshvælv mod øst, vestpartiet fik indbygget tøndehvælv. På et tidspunkt blev den oprindelige norddør erstattet af en åben arkade mod det nordlige våbenhus, denne arkade er nu tilmuret. Det nyere korparti har to stjernehvælv. Alterbordets forside dækkes af et panel fra slutningen af 1500-tallet. Altertavlen i renæssance har øverst våben for Anders Dresselberg og Karen Skinkel samt årstallet 1612. Prædikestolen er fra o.1600. Døbefonten i udskåret egetræ er fra o.1650, på fonten står Charitas (:kærlighed), Spes (:håb), Fides (:tro), Patientia (:mådehold), Fortitudo (:styrke), Prudentia (:klogskab) og Justitia (:retfærdighed). Ved døbefonten er ophængt et sengotisk korbuekrucifiks uden korstræ. Ved restaureringen i 1951 fandt man en gravkælder under kirkens kor for ejere af Vognserup og Bjergbygård.

På tårnrummets nordvæg er opsat et epitafium over Anders Dresselberg (død 1613) og hans to hustruer Mette Grubbe (død 1584) og Karin Skinkel (død 1624), på epitafiet ses anevåben På tårnrummets sydvæg er opsat en figursten med våben over Peder Rud til Vognserup (død 1559) og hustru Grete Bryske (død 1575). I våbenhuset ses en gravsten med anevåben over Fru Tale Baad (død 1511), enke efter Laurids Knob, gravstenen menes udført af Roskildemesteren Hans Maler. På siden "Gravsten og epitafier" behandles disse tre gravsten indgående. Tryk på nedenstående link og søg Kundby kirke.

Gravsten og epitafier

I 1885 afdækkede man kalkmalerier fra o.1525 i det nordre våbenhus, som formodentlig er blevet omdannet til et kapel for Laurentius. I hvælvets kapper ses fire scener fra Laurentius legende, Laurentius forhøres af Kejser Valerian, Laurentius hudflettes, Laurentius torteres ophængt i en T-formet galge, Laurentius på risten. I sviklerne ses figurer i blomsterkalke, vrængfigurer og obskøniteter bl.a. en onanist. Kalkmalerierne står svagt men virker rimeligt urestaurerede. Indgangen til det nordre kapel er udvendig fra kapellets nordside.