Jetsmark kirke

Tilbage til Liste over kirke

Jetsmark kirke (1999)

Jetsmark kirke

Hvetbo hr., Hjørring amt. Ålborg stift. Vendsyssel, Himmerland og Læsø. Kirken var muligvis viet til Sankt Nikolaus i middelalderen. Apsis, kor og skib blev opført i romansk tid af fint tilhugne granitkvadre, apsis over dobbeltsokel med attisk profil over skråkant, kor og skib over skråkantsokkel. Norddøren med retkantet afslutning er endnu i brug, syddøren er tilmuret. I apsis sidder et oprindeligt vindue med symboler for Matthæus og Lukas indhugget i overliggeren. I skibets nordside ses et romansk vindue. I sengotisk tid blev tårnet opført af genanvendte kvadre og munkesten. Våbenhuset er ligeledes fra sengotisk tid. I våbenhuset er anbragt en runesten med indskriften: Hove satte stenen efter sine brødre Thorlak og Ride.

Østvindue i apsis

Skib mod øst

Korets østvæg

Skib 1.fag vestkappe mod syd, Noli me tangere

I sengotisk tid fik kor og skib hvælvinger, apsis fik ved samme lejlighed et treribbet hvælv og blev skilt fra koret ved en mur. Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en spidsbue. En altertavle fra slutningen af 1500-tallet hænger over korbuen. Døbefonten af sandsten er af nyere dato. Prædikestolen er fra slutningen af 1500-tallet.

Kirken er rig på kalkmalerier fra 1474. I muren mellem apsis og kor åbner et gitter til et monstransskab. Åbningen flankeres af Sankt Thomas af Canterbury, Sankt Nikolaus, Sankt Laurentius og Sankt Andreas. Over dem ses Kristus som Verdensdommer flankeret af Maria og Johannes Døberen samt Sankt Peter og Mikael Sjælevejer. Forneden styrtes de fortabte i Helvedgabet, deriblandt pave, bisp og munk samt en kejser. I korhvælvet ses evangelistsymboler samt Moses og flere kirkefædre med skriftbånd. På korets nordvæg ses svage rester af kalkmalerier fra 1300-tallet. I skibets to østlige hvælv ses nytestamentlige scener, i skibets tredje fag ses Pinseunderet og helgener. Kalkmalerierne blev afdækket i 1908 og restaureret i 1911 af Rothe. Kalkmalerierne er blevet genrestaureret i 1999.

I skibets 2.fag ses i østkkapen en væbnet mand med tonsur og rosenkrans i bæltet (måske en tempelridder), desuden ses Vejen til Emmaus. I sydkappen ses Barnemordet (nu delvist skjult af lydhimlen) og Martin deler sin kappe med tiggeren samt Middag i Emmaus og Himmelfarten. På nordvæggen ses Bebudelsen, Besøgelsen, Fødslen (?) og Indtoget i Jerusalem.