Hyllinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hyllinge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hyllinge kirke

Øster Flakkebjerg hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestjylland. Skibet stammer fra en tidligere romansk kirke på stedet opført af rå og kløvet kamp iblandet granitkvadre og faksekalksten. Den retkantede syddør er stadig i brug men noget udvidet, norddøren anes i murværket. I skibets mure ses tilmurede romanske rundbuevinduer. I Perioden 1450-1500 gennemgik kirken en radikal ombygning. Tårnet og våbenhuset blev tilføjet først, våbenhuset har kamtakket gavl med ni spidsbuede højblændinger. Efter indbyggelse af hvælv i skibet blev det gamle kor revet ned og erstattet med det nuværende langhuskor. I tiden op mod reformationen opførtes det lille sakristi mod nord, sakristiet blev senere ombygget til gravkapel for familien Parsberg.

Tryk på nedenstående link og se billeder fra Hyllinge kirke i en fotoregistrant udarbejdet af Hanne og Lars Hansen.

Fotoregistrant

Skib og kor har stjernehvælv. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra o.1525 med påsatte bruskbarokke vinger og topstykke med våben for Holger Vind og Margrete Gedde, i midterskabet forneden har der været et monstransskab, der i 1668 blev erstattet af et apokalyptisk maleri, i midterskabet øverst Korsfæstelsen og nederst Nådestolen og en engel, formodentlig Mikael, i fløjene ses Korsbæringen og Kristus for Pilatus samt Gravlæggelsen og Opstandelsen. Prædikestolen i bruskbarok er fra o.1640 men noget omformet i nyere tid, hjørnehermerne viser dyderne og i felterne ses Kristus og evangelisterne. I tårnrummet ses en figurgravsten over Verner Parsberg (død 1567) og Anne Holck (død 1591). På skibets nordvæg er ophængt et korbuekrucifiks fra slutningen af 1400-tallet, på nordvæggen er desuden ophængt en del kisteplader.

Tryk på nedenstående link og se forklaring på gravstenen over Verner Parsberg og Anne Holck på siden Gravsten og epitafier.

Gravsten og epitafier

I skibets hvælv har man i 2002 afdækket kalkmalerier fra o.1500, i nordkappen ses Formælingen, i østkappen Syndefaldet, i sydkappen Uddrivelsen og i vestkappen Arbejdet. Kalkmalerierne står uden tilføjelser og er meget svage, men til gengældt stammer alt fra mesteren, der udførte kalkmalerierne i middelalderen.

Den romanske granitfont er en monolit med firkløverformet kumme. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Firkløverformede.