Hörby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hörby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hörby kirke

Kirken består af et hovedskib fra 1896 mod nord samt mod syd et sideskib, som er resterne af en romansk kirke opført 1120-40, en bevaret sandstensportal mod syd tyder på, at det er Carl Stenmester fra domkirkebyggeriet i Lund, som er bygmesteren. Det nordre skib har tresidet korafslutning mod øst. Den romanske kirkes kor blev nedrevet i 1896, under nedrivningen fandt man kalkmalerier fra 1400-tallet på korets vægge. Tårnet mod vest er resterne af et tårn til den romanske kirke, det blev ombygget og forhøjet i 1896.

Hovedskibet og søndre sideskib er forbundet ved arkader. I hovedskibet ser man en altertavle fra 1632, som har stået i den gamle kirke, alteret bærer Christian IV's monogram, altertavlen menes skåret af den tyske mester Statius Otto, i hovedfeltet ses et relief med Nadveren, på fodstykket ses heraldik bag englene, på vingerne ses kongevåben. På alterbordet ses dydefigurer og malerier, Den kanaæiske kvinde og Kvinden ved brønden. Prædikestolen fra 1600-tallet har i felterne relieffer med motiver fra Syndefaldet til Himmelfaldet, reliefferne flankeres af Paulus og Evangelisterne. Glasmosaikkerne i korets østvinduer er udført i 1951 af Gunnar Theander fra København, mod nord ses Jesus dåb og Bjergprædikenen samt Dåb og Nadver, mod syd ses Jesus velsigner børnene og Korsfæstelsen samt Bryllup og Begravelse. Døbefonten i hovedskibet er fra 1992.

I 1956 blev kirken renoveret, ved den lejlighed blev søndre sideskibs gamle korbue åbnet og omdannet til en alterniche, så man også kan holde højtideligheder i sideskibet. Det gamle korbuekrucifiks blev opstillet bag alteret. I søndre sideskibs vestende står den gamle døbefont fra 1647 med dåbshimmel, kummen bæres af evangelistfigurer og har relieffer med Jesus barndomshistorie, Jesus dåb og Noahs ark.

På søndre sideskibs vestvæg er opsat en figurgravsten over Bjørn Saxstrup (død 1595) og Magdalene Bild (død 1585) samt en figurgravsten over Anne Skalders datter (død 1572). På vestvæggen kan man desuden se begravelsesstandarder for Thijs Ancerstierna (død1692) og Hans Hinrich Rappholtz (død 1690). På siden Gravsten og epitafier kan man læser mere om heraldikken på kirkens gravsten. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg H og søg Hörby.

Gravsten og epitafier