Herlufmagle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Herlufmagle kirke

Herlufmagle kirke

Tybjerg hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kirken stammer fra en romansk kirke med kor og skib opført af rå og kløvet kamp, af denne kirke er kun bevaret skibets sydmur. I 1400-tallet blev det oprindelige skibs nordmur gennembrudt af arkader og det nordlige skib tilbygget, så kirken nu fremtræder som en dobbeltskibet kirke. I 1500-tallet blev det oprindelige kor nedbrudt og erstattet med det nuværende langhuskor. Østgavlen har blændingsdekorationer af Præstø-typen fra slutningen af 1500-tallet. Tårnets underdel stammer fra et tidligere romansk tårn, som blev kraftigt ombygget i slutningen af 1500-tallet. I begyndelsen af 1600-tallet opførtes et gravkapel for slægten Då til Ravnstrup ved korets sydmur. Våbenhuset ved skibets syddør er opført i 1886. Kirkens ydre præges af en istandsættelse i 1886. På kirkegården nordøst for kirken er opstillet en romansk gravsten med kors, hvis arme er forbundet med bueslag. Gravstenen blev fundet som syldsten i kirkemuren.

Romansk gravsten på kirkegården

Skibet set mod øst

Prædikestol

Orgel og pulpitur med anevåben

Gravsten over Oluf Då og hustru

Epitafium over Claus Då (1)

Epitafium over Claus Då (2)

Kalkmalerier på korets vægge (1)

Kalkmalerier på korets vægge (2)

Kalkmalerier på korets vægge (3)

Døbefont

Den romanske korbue er bevaret med stik af kalksten, som dog er overkalket. Tårnrummet fik indbygget helstenshvælv i anden halvdel af 1300-tallet, det søndre skib fik indbygget krydshvælv i slutningen af 1300-tallet. Det nordre skib fra 1400-tallet har krydshvælv. Langhuskoret fra 1500-tallet har fire krydshvælv båret af en rund midterpille. Kirkens altertavle fra 1886 med en kopi efter Bloch er nu ophængt i gravkapellet, en tidligere altertavle af Lucie Ingemann er ophængt i tårnrummet. Rester af en Golgatha-scene fra en gotisk altertavle er ophængt i kirken. Prædikestolen i bruskbarok er muligvis et ungdomsarbejde af Abel Schrøder fra begyndelsen af 1600-tallet. I gravkapellet ses et epitafium med anevåben fra 1634 over Claus Då og hans to hustruer. I kirken ses desuden en romansk gravsten med kors, en gravsten fra 1486 med våben over Niels Då, en figursten fra 1532 over Oluf Då og hans hustru. I kirken er ophængt flere ligkisteplader for familien Då. I gravkapellet står to sarkofager til Friederich Wilhelm friherre af Wedel (død1790) og hans hustru, sarkofagerne er udført af Wiedefelt i 1781. I gravkapellet er desuden ophængt et maleri af Ludvig Henriksen Pontoppidan, der var sognepræst i Herlufmagle fra1676, han ses sammen med sin hustru, Barbara Hansdatter Bacher, og hendes første mand, Jens Nielsen Spend, der var sognepræst i Herlufmagle 1659-1676. Pontoppidan måtte gifte sig med enken og forsørgerpligten over hendes 10-12 børn, da han overtog embedet, sammen med Barbara fik han 4 børn.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens gravsten. Tryk på nedenstående link, tryk Kirker og find Herlufmagle. Man kan også søge på Daa og finde andre kirker med relationer til slægten.

Gravsten og epitafier

I 1886 afdækkede man kalkmalerier i skibets Kirkens indre blev istandsat i 1951, ved denne lejlighed overkalkede man kalkmalerierne i skibets hvælv. Ved denne istandsættelse blev østvæggen dekoreret med kalkmalerier af Rud-Petersen og Birgitte West. På korets nordvæg ses Den fortabte søns hjemkomst samt Jesus natlige samtale med Nikodemus (Johannes kap.3 v.1-21). På østvæggen ses mod nord Jesus modtager børnene og mod syd Nadveren. På sydvæggen ses Jesus og Peter i to situationer.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens kunstnere.

Kirkens kunstnere

Den romanske granitfont har glat kumme og cylindrisk skaft, der hviler på en cylindrisk fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.