Fraugde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fraugde kirke

Billedserie

Liste over billeder

Fraugde kirke

Åsum hr., Odense amt, Odense stift. Nordfyn. I middelalderen var kirken viet til Sankt Laurentius. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Skibets to døre kan spores i murværket. I 1239 fik kirken afladsbrev fra Gregor IX og i 1314 blev patronatet skænket til Knudsbrødrene af Odense-bispen Peder. I løbet af middelalderen ændredes bygningen væsentligt. I 1300-50 fik koret og skibet taggavle. I begyndelsen af 1400-tallet blev skibet forlænget mod vest. Nordre og søndre korsarm, våbenhus og tårn er tilbygget i perioden 1450-1525, alle af munkesten. På kirkegården ligger Morten Korch begravet.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Fraugde kirke

I 1300-tallet blev kirken kraftigt ombygget, skibet blev udvidet mod vest, og det flade træloft blev afløst af hvælv og en stor del af de romanske kalkmalerier blev ødelagt. En anmærkning fra 1375 siger, at kirken fik tilskud til udbedring af skaderne efter det store jordskælv, men da ingen anden kilde nævner dette store jordskælv i Danmark, må det anses for en metode, hvorpå man kunne overflytte penge fra vedligeholdelseskontoen til nybygningskontoen, hvilket også er sket i Ringsted kirke. Kirken har været rig på grund af en Laurentius-kilde øst for kirken. Der har været mange sidealtre, men ingen af disse er bevaret. I 1935 afdækkede man fem kalkmalede viekors med rankeslyng.

I 1974 blev de romanske kalkmalerier på triumfvæggen og i korbuen afdækket. De er i fransk-italiensk stil. Odensebispen Simon støttede Ærkebiskop Eskil under kirkestriden i 1160-erne og det er muligt, at maleren er kommet til Danmark fra Frankrig på Eskils foranledning. På triumfvæggen ses en Dommedagsfremstilling delvist dækket af de gotiske hvælv. Den øverste del af triumfvæggen faldt ned i slutningen af 1800-tallet så kun den nederste frise med de 24 vise er bevaret. Kalkmalerierne dateres til perioden 1175-1200.

På den nederste del af Triumfvæggen ses De 24 ældste som beskrevet i Johannes Åbenbaring. Ikke alle 24 kan ses i dag, men mod nord ses nærmest korbuen Abraham med klæde, hvori ses hoveder af frelste. I Johannes Åbenbaring beskrives hvorledes de 24 ældste lovpriser lammet med "cithara" (:spil på strengeinstrumenter). Her ses mod nord en konge med en fedel og mod syd en konge med en dråbeformet rebec, inderst mod sydmuren ses en delvist skjult konge med en harpe.

I Moisac ses en portal (1120-30), hvor det tilsvarende motiv skildres, nederst ses De 24 vise, som spiller på instrumenter, der kan minde om instrumenterne i Fraugde. Manden med harpe er ikke David, idet David ikke indgik i De 24 Vise. I korbuen mod nord ses Isaks ofring og mod syd en mand der stikker en lanse i en liggende mand, muligvis Det godes sejr over Det onde.

Den runde korbue har profilerede kragbånd. I 1300-50 fik kirken indbygget hvælv. Altertavlen stammer fra o.1600 og blev købt fra Vor Frue kirke i Odense i 1672, malerierne er signeret Rud Petersen 1931. På sydvæggen hænger et korbuekrucifiks fra o.1525 af Claus Berg. Prædikestolen stammer fra slutningen af 1500-tallet, i felterne ses evangelister. I kirken ses stolegavle fra 1637 med våben for Claus Daae og Ingeborg Parsberg.

I sydkapellet ligger Thomas Kingo og hans hustru Birgitte Balslev begravet. Kingo var biskop over Fyn stift 1677-1703 og skulle begraves i Odense domkirke, men han ombestemte sig og valgte sin hustrus hjemby, Fraugde. Epitafiet er tegnet i 1702 af den flamske barokmester Thomas Quellinus fra Antwerpen.

Nordkapellet har været indviet som gravkapel til slægten Marsvin, i kapellet står kister med Kirstine Elisabeth Nirgitte Kaas (død 1796) og hendes ægtefælle admiral Fr. Chr. Kaas. På østvæggen er ophængt et sandstensepitafium fra 1620 over Peder Marsvin til Hollufgård (død 1614) og hans hustru Mette Brahe (død 1622). Endvidere ses en figursten over Hans Persen til Kærbygård (død 1607) og hans hustru. Metalgitteret ind til nordkapellet har tidlige stået foran indgangen til sydkapellet.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg F og søg Fraugde.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har fire fremspringende hoveder øverst på den glatte kumme og fod med hjørneknopper. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn - Højby-Dalumtypen