Fangel kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fangel kirke

Fangel kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kor og skib stammer fra en romansk kirke opført af rå og kløvet kamp med enkelte tilhugne kvadre ved hjørner og omkring åbninger, især omkring nord og syddør, der begge er tilmurede. I sengotisk tid er korgavlen blevet nedrevet og ombygget i teglsten, den mangekantede udbygning mod øst har oprindelig båret et messeklokkespir. Østgavlen har flere blændinger der ikke indgår i et fast mønster, blændingerne indrammes foroven og forneden af savtakfriser. I sengotisk tid er tårn og våbenhus blevet opført af munkesten med kamtakkede gavle og blændinger. Ved våbenhuset ligger en flad sten, der menes brugt ved forkyndelse af kirkestævner, i kirkens brochure nævnes desuden, at stenen i folkemunde kaldes Hestestenen og ifølge en lokal overlevering blev brugt af ejeren til Søbysøgård, når han kom ridende til kirke og senere skulle stige op på hesten.

I Jacob Madsens visitatsbog fra 1589 beskrives et messespir over østgavlen, spiret ses også på Jacobs Madsens tegning i bogen, tegningen er spejlvendt. I katolsk tid blev klokken i messespiret brugt til at forkynde forvandlingen af messebrødet til Kristi legeme. I 1215 blev det fastslået af den katolske kirke, at Hostien forvandledes til Kristi legeme under præstens bøn og velsignelse, når præsten sagde ordene HOC EST CORPUS MEUM (:dette er mit legeme) blev der ringet med den lille klokke i messespiret, så alle i kirken og alle udenfor kirken kunne tage del i tilbedelsen af hostien. Klokken blev desuden brugt til markering af bønnen Ave Maria, her blev der ringet tre gange tre slag, som har overlevet reformationen i de såkaldte ni bedeslag. I 1400-tallet øgedes interessen voldsomt for tilbedelsen af hostien og Maria, og det menes, at messespiret er opført i midten af 1400-tallet. Toppen af messespiret er nu forsvundet men den nederste del er bevaret. (kilde: Pastor Oluf Balslev i kirkens brochure udgivet af Fangel menighedsråd 1996).

Kirkens brochure kan erhverves ved besøget, eller kan formodentlig erhverves ved henvendelse til kirken. På sogneportalen kan man finde kirkens adresse samt adresser på ansatte og menighedsråd, tryk på nedenstående link.

Fangel kirke

Kirken set fra øst

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Døbefont

I sengotisk tid har kor og skib fået indbygget hvælv, ved samme lejlighed er den romanske korbue blevet omdannet til en spidsbue. Alterbordets forside er fra o.1600, altertavlen er et maleri af Anton Dorph fra 1894. Prædikestolen er fra o.1650 i felter ses figurer af Kristus og to evangelister. I kirken er ophængt et korbuekrucifiks fra o.1500 af samme mester som korbuekrucifikset i Hårslev kirke. I korhvælvet har man fundet et muret hul, som formodentlig er blev brugt i forbindelse med kirkespil, hvor man kunne hejse en Kristusfigur op i forbindelse med Himmelfarten eller lade engle dale ned i forbindelse med juletiden.

Den romanske granitfont har ring omkring mundingsranden og skaft, på den firkantede fod har fladerne arkader. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Nyborggruppen (Storebæltsvarianter).