Färlöv kirke

Tilbage til Liste over kirke

Färlöv kirke

Billedserie

Liste over billeder

Färlöv kirke

Apsis, kor og skib med tvillingtårne mod vest menes opført o.1180 af kampesten over skråkantsokkel. Syddøren med stenbaldakin er bevaret i brug, baldakinen har to små tøndehvælv og søjle med terningkapitæl og base. Kirken er muligvis opført under ærkebiskop Absalon. Ved Norra Åsum kirke har man fundet en runesten med navnet på en jysk bygmester, Esbern Mule, som har opført Norra Åsum kirke, måske har han også opført Färlöv kirke. Den nordre korsarm er opført i 1770, den søndre korsarm er opført i 1870, da kirken gennemgik en større restaurering. Ved denne restaurering fjernede man et træskellet, som forbandt de to tvillingtårne, der havde fået fælles saddeltag. Flere skånske kirker med brede tårne har oprindelig haft tvillingtårne som Tveje Merløse kirke på Sjælland. Under Tidligere viste/Nordvestsjælland/Tveje Merløse kirke har vi samlet nogle oplysninger om kirker med tvillingetårne.

Sognet har i forbindelse med 800-års jubilæet udgivet et hefte "Färlövs kyrka under åtta sekel" skrevet af Christer Olofson og Benkt Olén. Heftet giver en glimrende gennemgang af kirkens historie, især fra tiden omkring 1400-1600 og de forskellige ejere af de nærliggende herregårde og deres forhold til de danske og svenske magthavere.

Tryk på nedenstående link vælg Färlöv og læs sognets hjemmeside.

Färlöv kirke

I vestenden er bevaret den oprindelige dobbeltbue til tårnrummet. Buen er dog for høj til, at der er plads til et herskabsgalleri som i f.eks. Tveje Merløse kirke. Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet. I korets to østvinduer ses glasmalerier fra o.1900, motiverne er Peter og Paulus. Prædikestolen er fra o.1640, over opgangen til prædikestolen ses heraldik for Malte Juul og Anne Ramel. I søndre korsarm er ophængt et trefløjet alterskabet fra o.1500 med en Peter-figur i midterskabet og malede helgener i fløjene, til venstre ses Olav og Paulus, til højre ses Andreas og Laurentius. I 1882-83 har man opsat paneler i nordre og søndre korsarm, på panelerne ses heraldik, mod nord for personer med tilknytning til kirken, mod syd for ejere af herregården Ovesholm. I kirken ses en gravsten over Erik Urup og Regitze Grubbe samt et større antal adelsvåben som er indgående beskrevet på siden Gravsten og epitafier. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg F og søg Färlöv.

Gravsten og epitafier

Kalkmalerierne blev afdækket i 1882, de tillægges Linderödmesteren, Anders Johansson og dateres til o.1500. I dag kan man kun se kalkmalerierne i korets hvælv. Fragmenter i apsis samt i skibet er gået tabt men kendes fra akvareller, en enkelt af disse blev genskabt i korbuen i 1905. I 1882 indberettede H. Hildebrand om svært beskadigede kalkmalerier på korets vægge, det er formodentlig de hårdt restaurerede adelsvåben for Ebbe Ulfeldt og Hedewig af Slesvig-Holsten på korets nordvæg, malet i 1651. Skibets hvælv blev nedbrudt i 1700-tallet, de har formodentlig også haft kalkmalerier som koret, idet flere af tegnene på Dommedags komme mangler i koret. Kalkmalerierne har stilistisk lighed med kalkmalerier i det centrale Sverige, hvilket formodentlig skyldes, at det nærliggende Färlövholm har haft svenske ejere i 1500-tallet. Kalkmalerierne blev restaureret i 1905 af A. Persson Waldur og genrestaureret i 1969 af V. Lindell-Andersen.

I apsidens halvkuppelhvælv har man fundet en Dommedag som kendes fra akvareller men ikke længere kan ses i kirken, Kristus sidder med fødderne på jordgloben, omkring ham står de døde op af gravene, mod nord ses fragmenter af Maria, som fremviser sine bryster og beder om barmhjertighed for sjælene, over hende ses fragmenter af en engel med basun, længst mod nord ses de frelste, hele sydsiden var forsvundet. På apsidens vægge har man fundet rester af en apostelrække, samt fragmenter af en helgen i en vinduesniche, formodentlig Laurentius.

I korhvælvet kan man se "Tegn på Dommedags komme" som de beskrives i bl.a. Legenda Aurea. I hver scene ses to eller tre personer, der udpeger de forskellige tegn. I sydkappen ses det 1.tegn: Havet rejser sig som en mur og det 2.tegn: Havet trækker sig tilbage og intet vand kan ses, i sviklerne ses Salomon både mod øst og vest. I vestkappen ses det 3.tegn: Havets uhyrer og fiskene kommer til syne og det 4.tegn: Al vand skal brænde, i sviklerne ses David og Jeremias. I nordkappen ses det 5.tegn: Planterne dækkes med blod og det 6.tegn: Fuglene samles i angst, i sviklerne ses Job og Esajas. I østkappen ses det 8.tegn: Jordskælv forårsager stor ulykke, i sviklerne ses Ezekiel og David.

I Historisk tidsskrift for Skåneland 1969 skriver Carl-Filip Mannerstråle om Färlöv kirke og de femten tegn på Dommedag. Motivet findes også i Sånga kirke og Sara kirke, desuden findes motivet i den sjællandske kirke Sværdborg. Om De femten Tegn kan man læse i Legenda Aurea under Nr.1 "Herrens komme", at Jeronimus beskriver de femten tegn i Jødernes Historie (Jacobus de Voragine: The golden legend, Princeton university press 1993). Alle tre svenske udmalinger dateres til slutningen af 1400-tallet og har formodentlig sammenhæng med en bog med bloktryk fra 1472 hvori De femten Tegn fremstilles.

Historiska museet har flere billeder fra kirken tryk på nedenstående link.

Historiska museet

Den romanske granitfont er formodentlig udført af en jysk stenmester, på kummen ses dobbeltløver omkring fælles hoved. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Løvefonte - Randerstypen.