Ekeby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ekeby kirke

Ekeby kirke

Tårnets nederste del stammer fra den første stenkirke, som blev bygget i slutningen af 1100-tallet. Denne romanske stenkirke havde apsis, kor, skib og tårn. I midten af 1200-tallet påbegyndtes en ombygning af kirken. Kor med flad østvæg og skib blev nyopført og mod slutningen af 1200-tallet blev det oprindelige tårn forhøjet, så det passede til de øvrige bygninger. Byggeriet menes at stå færdigt o.1280 og tillægges det anonyme værksted Elasticus. Sydportalen og korportalen har fine kapitælbånd med bladmotiver og kronede hoveder. På sydportalen kan man se farverester af et siksakmønster, hvilket viser, at portalerne også var malet. Sydportalens indfatningen er lagt med grå og røde sten. Begge portaler har øverst et gavlfelt uden udsmykning.

Skibets sydportal, kapitælbånd mod øst

Skib set mod øst

Skib nordvæg, Filip

Nadverskab med bemaling fra o.1300

Korbuekrucifiks

Døbefont

Kirken er indvendig rigt dekoreret med kalkmalerier fra flere perioder. På skibets nord og sydvæg ses øverst apostle, som menes udført i forbindelse med ombygningen af kirken og dateres til 1275-1300. Apostlene holder indvielseskors i hænderne. Under apostelrækken ses en Passionsfrise af Passionsmesteren (o.1450). Nederst ses blomstermalerier fra 1600-tallet. Draperiudsmykningerne over orgel og på østvæggen er udført 1802-3 af J.G.Möller.

Korbuekrucifikset dateres til slutningen af 1100-tallet, det er sat i forbindelse med krucifikset i Alskog kirke og Väte kirke samt Viklaumadonnaen. Krucifikset er formodentlig inspireret af fransk romansk kunst. (Under besøget maj 2000 var krucifikset nedtaget og lå i korstolen).

I østvinduerne er bevaret tre glasmalerier fra slutningen af 1200-tallet, de tillægges det værksted, som har udført glasmalerierne i Dalhem kirke og som anses for det første glasmaleriværksted på Gotland. Motiverne er fra nord, Lazarus opvækkelse, Majestas og Marias himmelkroning. I Korets sydvindue kan øverst ses farvet glas, som formodentlig også stammer fra slutningen af 1200-tallet.

Nadverskabet på korets nordvæg har indvendigt malerier, som dateres til o.1300. Øverst ses Kristus i mandorla, i midten ses Korsfæstelsegruppe flankeret af Peter og Paulus, nederst ses Kongernes tilbedelse. Altertavlen er udført i sandsten i 1708.

I koret ses rester af en billedsten fra o.1000. Den er rektangelformet med er blevet skåret ud af en champignonformet billedsten. Formodentlig er den blevet benyttet som gravsten. Den har udsmykninger på begge sider. På den ene side ses udelukkende slyngdekorationer. På den anden side ses nederst slyngdekorationer og øverst en hestevogn med kusk.

Kirkens døbefont er af sandsten og tillægges Majestatis (o.1150) men har også træk, der kan minde om stenmesteren Hegvald (o.1175). Kummen har motiver fra Skabelsen i arkader, nogle er svære tolke, men man genkender Syndefaldet og Evas skabelse. På kummens underside anes planteudsmykninger. På fontefoden ses dyrehoveder og en figurgruppe i højt relief. Figurgruppen består af to personer, den ene står ved en grydelignende genstand, måske er det Adam og Eva efter uddrivelsen og måske er den grydelignende genstand en vugge. Foden har desuden fire billedrelieffer: En glorificeret figur står frontalt mellem et kors og et alter (en tom tronstol ?). En plantedekoration (Livets træ ?). En biskop. En scene som kan minde om Gravlæggelsen.

Skabelsesikonografien på kummen i Ekeby kirke sættes i forbindelse med ikonografien i den såkaldte Cotton-Genesis, hvor engle deltager i Skabelsen. På midtersøjlen i Nylars kirke på Bornholm ses kalkmalerier med en Skabelsesikonografi, der kommer tæt på Døbefonten i Ekeby kirke. Det er muligt, at en lignende font har inspireret maleren til udsmykningen i Nylars kirke.