Dalum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Dalum kirke

Billedserie

Liste over billeder

Dalum kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var oprindelig knyttet til et benediktinernonnekloster, som flyttede til Dalum o.1200 fra Nonnebakken i Odense. Klosteret er nu forsvundet, kun den korsformede kirke, som dannede nordfløj i klosteranlægget, er bevaret. Kirken blev grundlagt o.1200 og er bygget af munkesten. Tårnet er opført i sengotisk tid o.1500. Ved ombygninger i 1600-tallet mistede kirken store dele af korpartiet og den søndre korsarm, som dog blev rekonstrueret ved en restaurering i 1929. Den ældste del er korpartiet, hvoraf er bevaret korsskæringen, den nordre korsarm og den vestlige del af flankemurene. Den østlige del af skibets flankemure hører til denne byggeperiode. Koret har formodentlig haft større udtrækning mod øst og har haft halvrund apsis.

Østpartiets mure hviler på en profileret granitsokkel, murene er opbygget med hjørne og midterlisener, mellem hvilke de smalle rundbuevinduer er placeret. Kort efter østpartiets færdiggørelse blev skibets vestende bygget. De lavtsiddende vinduer kunne tyde på, at skibet har været delt i to etager, enten som over og underkirker eller med gallerier, så nonnerne kunne overvære messen adskilt fra menigheden. På skibets sydmur ses spor efter klostergangens hvælvinger.

Efter reformationen blev klosteret omdannet til et len, i 1620 overdrog Christian IV lenet til sin svigermor, Ellen Marsvin. På gården blev Leonore Christine opfostret af Kirstine Munk. Under 30-årskrigen fungerede gården som hovedkvarter for Christian IV, og her udspandt sig flere ægteskabelige kriser mellem kongen og Kirstine Munk.

Kirkens vægge har formodentlig stået i blankt murværk, mens hvælv og arkader har været kalkede. Den nordre korsarm åbner sig mod korsskæringen ved en dobbeltarkade, båret af en fintprofileret pille med forsænkede søjlestave, der kendes fra Vor Frue kirke i Odense og som dateres til begyndelsen af 1200-tallet. Nordre korsarm har to fag hvælvinger, i den østre står med majuskler HOC OPUS KANUTUS FECIT (:Knud gjorde dette værk). I nordre korsarm fremdrog man i 1929 en halvrund alterniche med kløverbladformet vindue.

På grund af adskillelsen mellem nonnernes overkirke og menighedens underkirke har triumfvæggen fået sin ejendommelige udformning. Fra underkirken har der været en lav arkade ind til koret, fra overkirken, eller galleriet, har der været fem rundbuede åbninger ind til koret, åbningerne har i størrelse fulgt skjoldbuen på et tidligere hvælv i skibet. O.1500 blev skibets udformning ændret, nonnegalleriet og de oprindelige hvælv blev fjernet og det nuværende stjernehvælv indbygget. Derefter har nonnerne formodentlig fulgt messen fra et vestgalleri.

Ved restaureringen i 1929 fremdrog man et kalkmaleri på skibets sydvæg, det fremstiller en ret potent mand, der klamrer sig til pillen, motivet tolkes som en onanist, idet onani var en alvorlig dødssynd. Stjernehvælvet har kant-ornamenter langs ribberne, i østfaget ses evangelistsymboler som konsolmalerier. Fra 1600-tallet har man beretninger om 30 kalkmalede våbenskjolde, hvoraf enkelte blev afdækket ved restaureringen i 1929, de blev dog atter overkalket. Altertavlen og prædikestolen er skåret o.1650 af Anders Mortensen fra Odense, altertavlen bærer våben for Iver Vind og Helvig Skinkel, i storfeltet ses en kopi efter Rubens, i topfeltet en kopi efter Karel van Mander d.æ. På skibets sydvæg er ophængt et krucifiks fra o.1300. I år 2000 fik kirken en ny prædikepult udført af Hugo Hermann. I kirken ses stolegavle med våben for Friis og Brockenhuss. I nordre korsarm hænger et epitafium over Iver Vind (død 1658) og hans hustru Helvig Skinkel. I søndre korsarm ses en romansk gravsten og gitterlågen til Ivar Vinds gravkapel, som har været i nordre korsarm. I kirken ses desuden flere gravsten.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse en artikel af Ane Krogh Nielsen om Ivar Vinds epitafium. Desuden kan man læse om kirkens heraldik på siden Gravsten og epitafier.

Dalum kirke

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen bevaret en malet bladranke og arkader samt bemalet vulst i sort, gult og rødt (Mackeprang 42-43). Bemalingen er dog næsten forsvundet men kan ses på en akvarel af Harald Lønborg gengivet i Mackeprang. Da kirken har været klosterkirke, har den ikke haft dåbsret, fonten har derfor ikke stået i Dalum men stammer fra den nedlagte kirke i Hjallese. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Højby-Dalumtypen.