Broager kirke

Tilbage til Liste over kirke

Broager kirke

Broager kirke

Nybøl hr., Sønderborg amt, Haderslev stift. Sønderjylland. I middelalderen var kirken viet til Jomfru Maria. Apsis, kor og skib blev opført o.1200. I senromansk tid fik kirken et bredt tårn, som i 1400-tallet fik dobbeltspir. Sakristi samt nord og sydkapel er fra sengotisk tid. De romanske bygningsdele er opført af munkesten over en delvist forsvunden teglstenssokkel, som er profileret. Apsiden er tredelt af lisener, der bærer en krydsende rundbuefrise udført af smalle formsten. Kormuren har en tilsvarende udsmykning. I korets sydmur ses en præstedør, den falsede norddør står som udvendig blænding og den blændede syddør er stærkt forstyrret af et vindue. I korets nordmur ses et højt rundbuevindue under et cirkulært vindue, begge er blændede, en tilsvarende vinduesgruppe mod syd er en kopi. Skibet har haft fire vinduer i flankemurene, heraf er tre åbnet mod nord. Kirken blev restaureret 1924-27.

Apsis, Majestas

Hvælv over korsskæring, Dommedag

Nordre korsarm østvæg, Sankt Georgs legende

Korhvælv, Matthæus og engel

Korets vægge har højtsiddende båndblændinger, apsisbuen er en trykket rundbue og den høje korbue har retkantede kragbånd. Krydshvælvene i kor og skib blev indbygget i 1400-tallet. Korbuekrucifikset er fra o.1250 og er beslægtet med krucifikset i Højer. Prædikestolen af Østflensborg-typen er fra 1591. En træskulptur af Sankt Jørgen (Georg) og Dragen fra o.1490 står nu i nordkapellet, den stammer formodentlig fra et sidealter og har en tid stået i tårnrummet. Altertavlen er udført i 1717 af Anton GŁnther Lund fra Sønderborg. Den romanske granitfont er af den sydfynske type (Mackeprang 114), den har fire hoveder på foden. Den kroneformede fontehimmel er fra 1787.

Kalkmalerierne blev afdækket i 1923 og konserveret af E. Rothe, i 1933-34 blev de genrestaureret ved E. Lind. Udsmykningen omkring korvinduet i nord og over korbuen stammer fra kirkens opførelse o.1200, Majestas i apsiskuplen er blevet ommalet o.1250. I skibets østhvælv og i nordkapellet ses kalkmalerier fra 1500-25 udført af Peter Ly..kt, som også har arbejdet i Nordborg, Sottrup og Holbøl, i nordkapellet ses en fremstilling af Sankt Georgs legende, en sjælden fremstilling i Danmark, udover Broager kendes kun en fremstilling i Nibe kirke. Korhvælvet er udført af Ambrosius Maler (1587).

Dommedag (1500-25) Det gotiske Dommedagsbillede er typisk for Peter ly..kt som har dekoreret flere sønderjyske kirker i denne periode, han kendes på rankeværk og blomsterbæger med fremstikkende støvdragere. Kristus sidder til doms på regnbuen, over ham blæser to engle i basun, to engle holder Passionsredskaber som kors, tornekrans, marterpæl, pisk o.l. Under regnbuen står de døde op af gravene. Gabriel (?) ser til mens Mikael vejer sjælene. Under retfærdighedens sværd til højre er et helvedstårn til de fortabte sjæle. Under nådesliljen til venstre ses himmelborgen. Sankt Peter står med sine nøgler og hilser de frelste velkommen. Hvor regnbuen begynder og ender knæler Maria og Johannes.

I nordre korsarm ses kalkmalerier fra 1500-25 på øst og vestvæggen, de fremstiller legenden om Sankt Georg. Sankt Georgs martyrium er den oprindelige helgenlegende om en romersk officer fra Kapedokien, han led martyrdøden under Kejser Diocletian i begyndelsen af 300-tallet. Historien om Sankt Georgs kamp med dragen blev tilføjet, da Sankt Georg blev skytshelgen for det første korstog. Selve frisen med Sankt Georgs martyrium er udført samtidig med Dommedagsbilledet i skibets østhvælv.

Evangelister i korhvælv (o.1587) I koret ses Evangelist-symboler, samt et Kristus/Gud billede som vender mod alteret. Rundt om billederne ses rig ornamentik. Udsmykningen er signeret A.S. 1581, årstallet er fejlopmalet ved restaureringen, oprindeligt har der stået 1587. I kirkens regnskaber står, at Ambrosius Maler i 1587 modtog 12 mark og 6 skilling for udsmykningen.