Barsebäck kirke

Tilbage til Liste over kirke

Barsebäck kirke

Barsebäck kirke

Skibet stammer fra den romanske kirke som blev opført i midten af 1100-tallet af kløvet flint og sandsten, hjørner og indfatninger er tilhugget i sandsten. De rundbuede portaler mod nord og syd er delvist bevaret i oprindeligt leje og kan ses i murværket, de har oprindelig været to meter høje, men på grund af terrænhævning virker de i dag mindre. Sognet er første gang nævnt i 1164. Portalernes udformning tyder på indflydelse fra domkirkebyggeriet i Lund. Benyttelsen af kløvet flint i murværket kunne tyde på indflydelse fra England, hvor dette materiale ofte blev brugt i de romanske kirker. Dette antyder en datering til 1125-50. På det historiske museum i Lund findes et søjlefragment med dyremotiver, som menes at stamme fra den romanske kirke i Barsebäck, muligvis fra en apside, som ikke kan påvises.

Tårnet blev opført mellem 1200 og 1300, kun den nederste del af det oprindelige tårn er bevaret, den øverste del blev ombygget i 1600-tallet og i 1700-tallet. Samtidig med opførelsen af tårnet opførtes et våbenhus ud for syddøren, et sandstenshoved fra 1200-tallet på det historiske museum i Lund menes at stamme fra dette våbenhus. I sengotisk tid o.1500 blev det oprindelige kor nedrevet og erstattet med det nuværende langhuskor. Udbygningen mod nord, den såkaldte nykirke, er formodentlig opført i gotisk tid og er blevet udvidet mod nord i 1700-tallet.

Skibet set mod øst

Tårnrummets hvælv, Jakob d.æ.

Døbefont

Døbefont

I den spidse tårnbue til skibet fandt man i 1927 dekorativ kalkmaleriudsmykning som dateres til perioden 1200-1300. Udsmykningen fortsætter bag hvælvets hjørnepiller, hvilket viser, at tårnrummets hvælv er sekundært. Tårnrummet og skibets hvælv har firkantede ribber, der blev benyttet i perioden mellem 1300 og 1450, formodentlig er disse hvælv blevet indbygget samtidigt. I tårnrummets hvælv ses kalkmalerier fra o.1500, de er meget fragmentariske, men man ser tydeligt Jakob d.æ. med pilgrimsstav og Thomas med lanse, så formodentlig er de øvrige glorificerede figurer apostle, tekstbåndet ved Jakob d.æ. nævner apostlens navn, de øvrige tekstbånd er næsten ulæselige. På skibets vestvæg er afdækket fragmenter af kalkmalerier, som næsten er umulige at tyde. Kalkmalerierne er formodentlig blevet afdækket ved restaureringen i 2001, idet de hverken nævnes i Sveriges kyrkor vol.144 (1972) eller i A Catalogue of Wall-Paintings i the Churches of Medieval Denmark 1100-1600 Scania Halland Blekinge (1976). Hvælvene i koret er noget mere højhvælvede og er formodentlig indbygget samtidig med korets opførelse o.1500.

Altertavlen er skænket af Grev Gustaf David Hamilton til Barsebäckgård og hans hustru født Hildebrand i 1760'erne. Grev Hamilton stod for en væsentlig ombygning af kirken. Alterbordets forside bærer våben for Hamilton og Hildebrand. Prædikestolen er udført af Johannes Rasmussen i 1637. Korbuekrucifikset dateres til o.1500. I korets sydmur er indsat et glasmalet vindue udført i 1951 af Hugo Gehlin (1889-1953).

På Stockholms historiske museums internetside kan man se korbuekrucifikset i Barsebäck, tryk på nedenstående link.

Korbuekrucifiks i Barsebäck

I nykirken ses to romanske gravsten, den ene med tovsnoet kant, den anden med kors indskrevet i en cirkel, korsets lodrette arm har tværstreg foroven og forneden. Desuden ses to figurgravsten fra 1500-tallet, på den ene ses to kvinder, teksten er næsten ulæselig men det menes, at gravstenen er lagt over døtrene til Georg Matthiae (Jørgen Madsen), på den anden ses en kvinde, som ifølge teksten skulle være Kristine Andersdatter, hustru til Jørgen Madsen, som var kirkeværge 1570-95.

I nykirken er opstillet en jernbeslået dør, som blev fundet på Barsebäckgård i 1937. Dørens jernbeslag svarer til beslagene på en dør fra Hørby kirke på Sjælland og en dør fra Högby kirke. Døren menes at have siddet i den rundbue nordportal. Beslagene menes at stamme fra 1100-tallet og kunne stamme fra den oprindelige romanske kirke.

Den romanske døbefont er udført i sandsten. Halvdelen af kummen er dekoreret med indskrevne palmetter, den anden halvdel er udsmykket med en flettet ringkæde. Fonten tillægges Mårtengruppen, Mårten stenmester har signeret fem fonte med runer, heraf findes fire i Harjagers herred, hvor også Barsebäck kirke ligger.

På Stockholms historiske museums internetside kan man se fonten i Barsebäck, tryk på nedenstående link.

Fonten i Barsebäck