Barlingbo kirke, Gotland

Tilbage til Liste over kirke

Barlingbo kirke

Barlingbo kirke, Gotland

Under den nuværende kirke har man fundet rester af en tidligere stenkirke. I 1200-tallet påbegyndte man ombygningen af denne kirke. Ældst er koret og det ejendommeligt ligesidede apsis. Skibet er senere og tårnet stammer fra o.1280, hvor kor og skib har fået hvælv. Skibets sydportal er indsat senere, den er for stor både i højde og tykkelse. Spidsen går op under tagskægget og murene omkring portalen er blev gjort tykkere ved indmuring. Den oprindelige sydportal er benyttet omkring en niche i korets sydvæg. Tårnet har på nordsiden en spidsbuet portal med tympanon. I vestmuren ses et rosetvindue, som kan minde om rosetvinduet i Sankt Nikolaus kirke i Visby.

Skibet set mod øst

Døbefont

Apsideudspringet har haft rundvindue med glasmalerier, et af disse er bevaret i skibets nordvindue, hvor man ser Opstandelsen. De gotiske vinduer har haft glasmalerier fra o.1280, i apsis er en del af de oprindelige ruder bevaret. I skibets sydvindue er bevaret ruder med Peter, en biskop og to engle. Kalkmalerierne stammer fra tre perioder, ældst er de grå trekantsornamenter i korbuen, ornamenterne i skibets hvælv stammer fra 1280, og en apostelfrise i apsis med 6 apostle i arkader stammer fra o.1350. Apsisbuen er rundbuet. Korbuen er spidsbuet. I korbuen hænger et korbuekrucifiks, som stammer fra o.1240. Prædikestolen er dateret 1673. Altertavlen er af sandsten og er dateret 1683.

Kirken blev restaureret i 1948, hvor man afdækkede kalkmalerierne. Under besøget maj 2000 var kirken under restaurering. Konservatoren fortalte, at man på skibets sydvæg havde fundet arkadeindridsninger, som formodentlig har været mesters anvisning til svenden om arkadebuernes udformning. I hvælvene havde man fundet umotiverede cirkel, som hun gættede på var øvelser, som lærlingene havde udført med en nyanskaffet passer.

Barlingbo kirkes kalkmalerier kan ses på Stockholms historiska museets billeddatabase. Tryk på nedenstående link og se detaljer.

Kalkmalerier

Barlingbo kirkes korbuekrucifiks kan ses på Stockholms historiska museets billeddatabase. Tryk på nedenstående link og se detaljer.

Korbuekrucifiks

Kirkens døbefont dateres til o.1175. På kummen ses figurer i højrelief og evangelistsymboler i lavrelief. På glorierne navngives evangelisterne med runer. Bebudelsen: Gabriel og Maria står omkring Markusløven. Efter Maria følger Lukasoksen og dernæst en mand og en kvinde, som omfavner hinanden: På dette sted ser man normalt Besøgelsen, men den ene af de to figurer er tydeligt en mand med langt skæg. Det er derfor sandsynligt, at det drejer sig om Marias forældre Joakim og Anna, hvor mødet ved Den gyldne Port i Jerusalem bliver en præfiguration for Besøgelsen. Efter det omfavnende par følger Matthæusenglen i lavrelief, Korsfæstelsen i højrelief og Johannesørnen i lavrelief. Kristus hænger på korset flankeret af to mærkværdige tegn som muligvis kan være symboler for Maria og evangelisten Johannes (eller kvinde og mand). Korsfæstelsen ses ofte i forbindelse med dåbsritualet og symboliserer i det sammenhæng udfrielsen fra Arvesynden og menneskets tilbagevenden til Paradiset, som også Dåben gør mulig. På fontefoden ses fire hoveder i kraftigt relief samt tovsnoning. Mellem hovederne se motiver i lavt relief bl.a. en løve. Kunsthistorikeren Jonny Roosval mener, at døbefontens stenmester fik undervisning i Lunds krypt og kalder ham Karl Kryptmester. Muligvis har fonten stået i en anden kirke. Fontens stil er unik på Gotland. Det er et fornemt arbejde, som stilmæssigt hører sammen med døbefonte omkring Lund Domkirke.

Fonten i Barlingbo kirke er registreret i Stockholms historiska museets billeddatabase. Tryk på nedenstående link og se detaljer.

Barlingbofonten