Asnæs kirke

Tilbage til Liste over kirke

Asnæs kirke

Billedserie

Liste over billeder

Asnæs kirke

Ods hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Olav. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp iblandet frådsten, som især er brugt til detaljer. Kirkens menes færdigbygget o.1140. Rundbuevinduer er synlige i murværket. Skibet blev forlænget mod vest o.1500, den vestlige blændingsgavl er synlig fra tårnets mellemstokværk. Tårn, våbenhus og kapellet mod nord er opført i sengotisk tid. I våbenhuset ses en unggotisk gravsten med majuskelindskrift over Nicolaus Byng, en gravsten over præsten Christian Dahl (død 1766) og nogle kvadratiske gravfliser fra 1600-tallet. I skibets sydmur mod vest er indsat en sten med hjulkors, som formodentlig stammer fra bronzealderen. Kirken blev senest istandsat i 1997.

På sognets hjemmeside kan man læse mere om kirkens historie. Tryk på nedenstående link og vælg Kirkens historie under Information.

Asnæs kirke

Kirken fik indbygget hvælv o.1400. Korets hvælv løber af på kvadratiske hjørnepiller, i skibets østfag ses en vulst, hvor gjordbue og skjoldbue støder sammen, dette indikerer, at skibets hvælv er senere end korets. Den romanske korbue er noget udvidet, formodentlig i forbindelse med indbygningen af hvælv, man har dog fundet frådsten i den søndre vange. Altertavlen i bruskbarok dateres til 1635, nederst på søjlerne ses våben for Claus Daae til Dragsholm og hustru Ingeborg Parsberg, i topstykket ses årstallet 1635 og Christian IV's monogram, topstykkets malerier er formodentlig samtidige med altertavlen, her ses Jonas og hvalfisken samt Opstandelsen, i storfeltet ses et maleri fra 1821 af A.F. Jæger. Alterbordets antependium er vævet af Vibeke Gregers i 1988. Altertavlen fik i 1910 indsat en kopi af A. Dorph Vandringen til Emmaus fra 1878 (original i Emmauskirken i København), maleriet er nu ophængt i kirken. Prædikestolen fra o.1600 har i felterne malerier fra 1965 af Ingolf Røjbæk. Under prædikestolen ses et mandshoved i sten, der menes at være samtidig med prædikestolen og have fungeret som støtte for en underbaldakin. I kirken er ophængt et krucifiks fra o.1175, det regnes for et af Danmarks ældst bevarede krucifikser.

Over for syddøren er opstillet en fløjaltertavle med figurer fra anden halvdel af 1400-tallet, i midterfeltet ses Nådestolen og Bebudelsen, i fløjene ses Piskningen, Tornekroningen og Korsbæringen samt Fødslen, Fremstillingen i templet og Kongernes tilbedelse. I tårnrummet ses en degnestol med foldeværk og årstallet 1515 samt et korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1600-tallet, i vestvinduet ses en glasmosaik (Indtoget i Jerusalem) af Paul Stoltze fra 1959. I koret ses et portræt fra 1635 af præsten Hans Christensen Vivild.

I 1905 afdækkede E. Rothe kalkmalerier fra 1300-50 i kirken samt flere indvielseskors. På skibets nordvæg fandt man rester af Kristoffer, på triumfvæggen mod syd og i korbuen fandt man rester af en apostelrække. Bortset fra indvielseskorsene blev kalkmalerierne atter overkalket. I Danske kirker, Holbæk amt bind.23 s.2371 (Nationalmuseet 1992 ISBN 87-7468-553-8) kan man se fotografier fra 1906 af de afdækkede kalkmalerier samt læse mere om kirkens historie.

Den unggotiske døbefont af kalksten er et gotlandsk importstykke fra begyndelsen af 1200-tallet med spidsbuede bægerblade på kummen (Mackeprang s.412). Dåbsfadet er skænket af Dragsholm slot i 1643. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte- østlig import - Spidsbuede bægerblade.