Anderslöv kirke

Tilbage til Liste over kirke

Anderslöv kirke

Anderslöv kirke

Ved kirken har sprunget en kilde, som endnu sprang i 1864 og var tørlagt i 1918. Kilden og kirken knyttes til Sankt Andreas, men sprogforskere mener, at navnet er oldnordisk og betyder Andors arvegods. Apsis, kor og skib er opført i midten af 1100-tallet af granit, flint, sandsten og kridtsten, hjørner og omslutninger er udført i fint tilhugne sandstenskvadre. De oprindelige døre mod nord og syd ses i murværket. Over den tilmurede syddør ses senere rester af et spidsbuet vindue udført i teglsten. På korets østmur ses et mandshoved over apsiden. Tårnet er formodentlig opført i 1200-tallet og har senere fået tilføjet en spids overdel, som beskrives i 1756. Tårnet blev stærkt skadet af brand i 1869 og fik en ny og højere overdel i 1871. Den søndre korsarm er tilføjet i 1767, den nordre korsarm er tilføjet i 1841.

Skibet set mod øst

Korhvælv

Apsis, Kristus som verdensdommer

Korhvælv nordkappe, Fremstillingen og Dåben

Kor og skib har fået indbygget hvælv i midten af 1300-tallet. I hvælvet ses kalkmalerier, som tillægges Snåretad-værkstedet, hvis kalkmalerier i den nu nedrevne Snårestad kirke var dateret til 1347. Kalkmalerierne er formodentlig blevet overkalket i 1700-tallet og blev afdækket i 1929 af Hans Erlandsson. Prædikestolen stammer fra 1600-tallets begyndelse, den minder om prædikestolene i Gårdstånga og Höör, i sit værk om Skånes dekorative kunst fra 1915 knytter Gregor Paulsson disse prædikestole til Jakob Kremberg i Lund. Felternes relieffer fremstiller Fødslen, Korsfæstelsen, Opstandelsen og Himmelfarten. Prædikestolen har oprindelig været femsidet, det femte relief med Pinseunderet er ophængt ved stolen. På kurvens hjørner ses de fire evangelister og Sankt Peter.

Indtil 1841 stod det oprindelige alterbord fra midten af 1100-tallet ved apsisvæggen under det åbne østvindue, oprindelig har alteret formodentlig været prydet med et lille kors så lyset fra østvinduet kunne lyse ind i kirken. I 1600-tallet har der stået en altertavle på alterbordet og østvinduet har været lukket. Dette alter blev nedtaget i 1841, topstykket er nu opsat på pulpituret i søndre korsarm. I 1841 nedrev man det oprindelige alterbord og opførte det nuværende, som blev prydet med en ny altertavle, denne blev fjernet i 1891 og erstattet med den nuværende, udført af Henrik Sjöström. Døbefonten af cement stammer ligeledes fra 1891. I 1950 fjernedes det gamle orgel fra vestpulpituret og et nyt blev opstillet på den søndre korsarms pulpitur.

I apsishvælvet ses fragmenter af Kristus i mandorla som verdensdommer. Fra Kristus mund udspringer et sværd, han omgives af sol, måne og stjerner, til højre ses tegnet omega. Under Kristus ses en apostelrække under gavltrekanter med spir og trepasbuer. Længst mod nord ses Andreas med skråkors, ved mandorlaen ses en figur med lanse, måske Thomas eller en engel. Apsisbuen og ribberne er udsmykket med vegetativ udsmykning.

I korhvælvet ses Himmelfarten i østkappen, to engle med røgelseskar flankerer Kristus, der har hævet sig fra jordhøjen, hvor man ser hans fodspor. Omkring jordhøjen ses Maria og apostlene, i 1930 kunne Erlandsson læse navnene Matthæus, Thomas, Andreas, Philip, Jakob d.æ., Johannes, Maria, Peter, Bartholomæus, (uidentificeret), Simon, Judas Thaddæus og (uidentificeret), omkring højen ses fem dyr, en fugl, en okse, to firbenede dyr og en løve, hele scene er omgivet af et tekstbånd, hvor Erlandsson i 1930 kunne læse ordene ITE IN ORBEM …GENTIUM (Markus kap.16 v.15-16.

I korhvælvets sydkappe ses fragmenter af Bebudelsen mod øst og Fødslen mod vest. I vestkappen ses Kongernes tilbedelse og Bebudelsen for hyrderne, mod syd sidder Maria med Jesusbarnet på en trone under en trepasbue, på buen anes teksten IEHUS CUM MARIA MATER, i midten under en trepasbue ses de tre konger med gaver, forrest knæler Kasper med sin krone over armen, bag ham står Melchio og Balthazar, på buen anes teksten IASPER FERT MYRRAM THUS MELCHIOR BALTAZAR AURUM, over hyrderne mod nord ses en stjerne og to engle med tekstbånd, i tekstbåndene kan læses NOLITE TIMERE … ANUNCIO … VOBIS GAUDIUM MAGNUM (Lukas kap.2 v.10). Fra hyrderne går tekstbånd opad med ulæselig indskrift.

I korhvælvets nordkappe ses Fremstillingen og Dåben. I de to arkader mod vest ses Fremstillingen, længst mod vest står Maria med barn og Josef med offerlam, på buen kan læses CUM INDUCERENT PUERUM IHESUM PARENTES EIUS ET ACCEPIT EUM SYMEON IN ULNAS SUA (Lukas kap.2 v.27-28). I den midterste arkade står Simeon med glorie foran et alter, hvorpå står en kalk, bag Simeon står spåkonen Anna med glorie, hun bærer tre duer, som ofres af jøden med vandringsstav, der står bag Anna. I 1967 læste Frostin ordene HOSTIAM, SECUNDUM LEGE MOYSI på tekstbåndet, muligvis fra Lukas kap.2 v.22-24. Under arkaden mod vest ses Dåben. I korhvælvets nordøstsvikler ses fugle, formodentlig har alle korets svikler været udsmykket med fugle.

I skibets 1.fag ses Dommedag i hvælvets østkappe. Kristus sidder på regnbuen, fra hans vunder flyder blodet, ved hans fod ses Livets træd. Mod nord knæler den kronede Maria med blødende knæ, mod ses Mikael sjælevejer med vægt, en djævel forsøger at tynge den ene vægtskål ned. (Kilde: A catalogue of wallpaintings in the churches of mediaval Denmark 1100-1600, Akademisk forlag 1976)

Se flere billeder fra Anderslöv kirke på Historiska museets hjmmeside. Tryk på nedenstående link

Historiska museet, Anderlöv kirke