Å kirke

Tilbage til Liste over kirke

Å kirke

Billedserie

Liste over billeder

Å kirke

Sønder hr., Bornholms amt, Københavns stift. Bornholm. Kirken ligger i nærheden af det sted, hvor det bornholmske landsting blev holdt. Disse folkeforsamlinger under åben himmel blev ofte afholdt lørdagen før Sankt Hans, hvorfor kirken i middelalderen var viet til Sankt Hans (Johannes Døberen). Kirkebyggeriet er påbegyndt o.1150. Apsis og kor er opført i en mørk, rustbrun og skifret sandstenen, til soklen er benyttet en grønlig sandsten fra Grødby ås. Apsis og skibets flankemure er opført til mandshøjde i sandsten og efter et byggestop fuldført i silurkalk. Koret har en buefrise under tagudhænget. Det romanske dobbelttårn er bygget i to omgange, det østlige i slutningen af 1100-tallet og det vestlige o.1200. Skibets vestfacade er rykket ind, så tårnets grundplan danner et kvadrat. Samtidig med opførelsen af den vestlige del af tårnet blev de pillebårne tøndehvælv i tårnet indbygget. I 1874 fandt man nogle krumhugne kvadre i tårnmuren, dette kunne tyde på, at det første tårn har været rundt. Tårnets dobbelte sadeltag med kamtakkede gavle stammer fra 1500-tallet. Det kuppelhvælvede våbenhus er opført 1200-35, omkring døren ses to dobbeltbuede nicher. I våbenhuset er opstillet to runesten med indskrifterne: "Thorfast og Troels og Bove de satte disse kumler efter ...v sammen med Broder. Gud og Guds Moder hjælpe hans ånd. Sart ristede ret." samt "Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres far Isbjørn. I våbenhuset ses desuden en gravsten fra 1572 over Lübecksa høvedsmand på Bornholm Sweder Ketting og familie. Gud hjælpe hans sjæl." Kirken gennemgik en ret omfattende restaurering i 1874.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg Å og find Åkirkeby.

Gravsten og epitafier

I skibet har man fundet spor efter skillemure, som er opført efter skibets færdiggørelse. Muligvis har man påtænkt en opdeling af skibet i to tøndehvælv på langs. Skibet har formodentlig været for bredt til overhvælving, hvorfor man har opgivet hele projektet. Det nuværende korhvælv er indbygget o.1350 af munkesten. Altertavle og prædikestol er udført i begyndelsen af 1600-tallet af den svenske billedhugger Jacob Kremberg. Altertavlen bærer årstallet 1603 og er formodentlig opsat af Lund-kanniken Johan Ottho. Prædikestolen bærer våben for dronning Anna Cathrine, som døde i 1612.

Døbefonten er fra o.1200 og tillægges den gotlandske stenmester Sigraf. Den hører til en gruppe af fornemt udarbejdede skånske og gotlandske døbefonte, som er udført i gotlandsk sandsten. På kummen ses i arkadefelter 11 scener fra Jesus liv, scenerne er adskilt at rigt varierede søjler og med trekløverformede bueslag, hvor man ser en runeindskrift på gammel gutnisk sprog. På søjlen til højre for Besøgelsen står med runer "Mester Sigraf". Kummens skrå undersider er pyntet med akantusranker, foden har ormeslyng samt vædderhoved, et mandshoved og to løvehoveder. Stubben har et vist hedensk præg, som står i modsætning til kummens kristne fortælling, måske er det udtryk for, at dåben overvinder de onde kræfter. Fodens udsagn kan dog også være kristent. Løven er styrke og beskyttelse, vædderen er offergaven. Mennesket ofrer og beskyttes. Døbefonten har været bemalet og stod oprindelig i kirkens vestende, mellem nord og syddør. På bueslagene står følgende tekster med runer: Dette er Gabriel, som sagde til Maria, at hun skulle føde et barn - Dette er Elisabeth og Maria, som hilser på hinanden. På søjlen til højre for denne tekst står Mester Sigraf - Her hviler Maria, som hun fødte barnet, himlens og jordens skaber, som forløste os - Dette er de tre konger, som først ofrede til Vor Herre - Her tog han, Vor Herre, mod kongernes offer - Her red de bort, de tre konger, efter at de har ofret til Vor Herre - Jøderne tog Vor Herre og bandt ham ved træet og satte ham under bevogtning - Dernæst førte de ham bunden bort derfra - Og her naglede jøderne Jesus til korset. Se frem til dette. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - romanske